wu2023.2.1

Konsultacje projektów rekomendacji prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego – aspekty prawnounijne

Magdalena Śliwa-Wajda
Paweł Wajda

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.2.1

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie prawnej instytucji konsultacji projektów rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego1 dla rynku ubezpieczeniowego, o której mowa w art. 365 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn.: Dz. U. 2022, poz. 2283, z późn. zm.; dalej: u.dz.u.r.) w świetle regulacji i standardów unijnych. Przepis ten został wprowadzony do polskiego porządku prawnego jako postać implementacji przepisu z art. 71 ust. 2 dyrektywy Solvency II2 , jednak prawidłowość dokonania tej implementacji budzi poważne wątpliwości. Dlatego też celem niniejszego opracowania jest ocena prawidłowości implementacji instytucji konsultacji projektów aktów typu soft law dla rynku ubezpieczeniowego do polskiego porządku prawnego, w szczególności zaś odpowiedź na pytanie badawcze: czy konsultacje przewidziane w art. 365 ust. 2 u.dz.u.r. spełniają wynikające z dyrektywy Solvency II wymogi co otwartości, przejrzystości i proporcjonalności?

 

Słowa kluczowe

soft law, EIOPA, rynek ubezpieczeń, nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym, Komisja Nadzoru Finansowego, konsultacje, rekomendacje.

 

Pełna treść artykułu

PDF

Bibliografia

Biernat S., Zasada efektywności prawa wspólnotowego w orzecznictwie …uropejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] Studia z Prawa Unii …uropejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Bogdandy A. von, Podstawowe zasady prawa U… – teoria i doktryna, „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 9.

Bogdanowicz P., Kilka uwag w związku z transpozycją „dyrektyw zamówieniowych” do prawa polskiego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 7.

Czapliński W., [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę …uropejską. Komentarz. Tom 1, Wróbel A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Domańska M., Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Grzeszczak R., Parlamenty państw członkowskich w Unii …uropejskiej,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

Grzeszczak R., Władza wykonawcza w systemie Unii …uropejskiej, Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW, Warszawa 2011.

Izdebski P., Akty prawa miękkiego jako współczesny instrument nadzoru nad rynkiem finansowym – rola oraz charakter prawny, część 2, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 4.

Kamiński M., Stosowanie dyrektyw unijnych w działalności kontrolnej polskich sądów administracyjnych, Studia Gdańskie, 2010, t. VII.

Kowalik-Bańczyk K., Zasada efektywności, [w:] Stosowanie prawa Unii …uropejskiej przez sądy. Tom 2, Wróbel A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2005.

Král R., On the choice of methods of transposition of …U directives, “European Law Review” 2016, No 2, Vol. 41.

Kunkiel-Kryńska A., Granice swobody implementacyjnej – komentarz do wyroku …TS z 25.04.2002 r. w sprawie C-183/00 González Sánchez przeciwko Medicina Asturiana SA, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 10.

Makuch Z., MacDonald K., Legal Transposition and Implementation Frameworks for Lithuanian Approximation of …U …nvironmental Law, “European Energy and Environmental Law Review” October 2006, Vol. 15.

Maśnicki J., Koncepcje implementacji prawa pochodnego, „Studia Europejskie” 2015, nr 2

Maśnicki J., Metody transpozycji dyrektyw, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 8.

Miąsik D., Zasada proporcjonalności, [w:] Zasady ustrojowe Unii …uropejskiej. Tom II, Barcz J. [red.], Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, TNOiK, Toruń 2010

Niesiołowski J., Mikołajczyk A., Z zagadnień wykładni prawa europejskiego, [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Wronkowska S.[red.], Zakamycze, Kraków 2005.

Półtorak N., Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii …uropejskiej w postępowaniach krajowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Scheuring K., Orzeczenie w trybie prejudycjalnym, praktyczne rozważania na podstawie art. 234 TW…, [w:] Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego, Kornobis-Romanowska D. [red.], Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004

Senden L., Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in …uropean Law: Where do they meet?, “Electronic Journal of Comparative Law” 2005, Vol. 9(1).

Snyder F., The …ffectiveness of …uropean Community Law: Institutions, Processes, Tools and Techniques, “The Modern Law Review” 1993, Vol. 56, issue 1.

Spryszak K., Rola standardów o charakterze soft law w zakresie kreowania zobowiązań w państwach członkowskich organizacji międzynarodowych, „Humanities and Social Sciences” 2017, No 4(24), Vol. XXIII.

Steunenberg B., Voermans W., The transposition of …C directives: A Comparative Study of Instruments, Techniques and Processes in Six Member States, Universiteit Leiden, Leiden 2006.

Stopnicki K., Komentarz do art. 365 u.d.u.r., [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Czublun P. [red.], Warszawa 2016, Legalis.

Supernat J., Miejsce i znaczenie soft law w prawie publicznym Unii …uropejskiej,[w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Boć J. [red.], Kolonia Limited, Wrocław 2009.

Śliwa-Wajda M., Administracyjnoprawne środki zwrotu niezgodnej z prawem pomocy państwa w Polsce i Niemczech, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2017

Tridimas T., The General Principles of …C Law, Oxford University Press, Oxford 1999

Tridimas T., The Principles of Proportionality and Subsidiarity under the …U Constitution, [w:] Reformowanie Unii …uropejskiej. Wybrane problemy prawne okresu przemian, Piontek E. [red.], Zakamycze, Kraków 2005.

Wojno B., Komentarz do art. 365 u.d.u.r., [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Wajda P., Szczepańska M. [red.], Warszawa 2017, LEX.

Wojtczak D., Soft law i mechanizmy nielegislacyjne jako instrumenty ingerencji rynku usług bankowych Unii …uropejskiej, „Monitor Prawa Bankowego” 2012, nr 1.

Wróbel A., Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony sądowej w prawie Wspólnot …uropejskich, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005, z. 1.

Xanthaki H., Quality of Legislation: Focus on Smart …U and Post-Smart Transposition, “The Theory and Practice of Legislation” 2014, No 3, Vol. 2.;

Zirk-Sadowski M., Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii …uropejskiej na wykładnię sądów administracyjnych, [w:] System prawa administracyjnego. Tom 4.Wykładnia w prawie administracyjnym, Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. [red.], CH Beck, Warszawa 2012.