wu2023.1.2

Profiling and automated decisions concerning consumers in the insurance market and threats to their right to privacy and the right of disposal over their personal data

Monika Szaraniec

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2023.1.2

Abstract

The innovation of insurance companies’ access to Big Data to collect additional information about the customer or verify the data provided by the customer can bring benefits to both parties, but also generate risks for the consumer. In the article, the author points out that in the business insurance market, profiling and automated decision-making should be distinguished depending on how personal data is used. This is relevant to decision-making by insurance companies in individual cases with regard to consumers without their consent based solely on automated processing, including profiling of their personal data. Within the scope of the analyzed issue, the obligation to provide information to the consumer about the fact of subjecting him to personalization treatments using automated data analysis tools was also presented. The consumer’s privacy mechanisms based on providing information to the consumer and obtaining the consumer’s consent are of debatable effectiveness. It seems that the protection of personal data in the current consumer trade should be regulated by public law instruments applied by regulatory bodies at the EU and member state levels.

 

Keywords

Profiling, automated decisions, personal data processing, Big Data, right to privacy, consumer information autonomy

 

Full article

PDF

Bibliography

Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2011

Beyer M., Laney D. (2012), The Importance of ‘Big data’: A Definition, source: https://www.gartner. com/doc/2057415/importance-big-data-definition

Braun A., Schreiber F., The Current InsurTech Landscape: Business Models and Disruptive Potential, Institute of Insurance Economics I.VW-HSG, University of St. Gallen, 2017

Byrski J., Hoser H., Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, Prawo Asekuracyjne nr 2/2019

Chłopecki A., Sztuczna inteligencja – szkice prawnicze i futurologiczne, Warszawa 2018

Chomiczewski W., Profilowanie w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, in: Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, eds. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 2016

Ciechomska M., Prawne aspekty profilowania oraz podejmowania zautomatyzowanych decyzji w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, EPS 2017, Nr 5

Helveston M.N., Consumer Protection in the Age of big data, “Washington University Law Review” 2016, vol. 93, issue 3

Sieńczyło-Chlabicz J., Prawo do ochrony danych osobowych jako dobro osobiste, in: Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej (ed. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski), Warszawa 2018

Jabłonowska A., Kuziemski M., Nowak A. M., Micklitz H.-W, P. Pałka, G. Sartor, Consumer Law and Artificial Intelligence Challenges

Kocot W.J., Charakter prawa „do bycia zapomnianym” – restytucja reputacji w Internecie, in: Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej (ed. I. Matusiak, K. Szczepanowska-Kozłowska, Ł. Żelechowski), Warszawa 2019

Konarski X., Profilowanie danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – dotychczasowy i przyszły stan prawny w UE oraz w Polsce, in: Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016, ed. G. Sibiga, MoP 2016

Kopff A. , Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), SC 1972, t. 20

Kotecka – Kral S., Zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych w celu profilowania [in:] A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Ius est ars boni et aequi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi , Warszawa 2018

Lubasz D., Big brother is watching you. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w kontekście zasad legalności i przejrzystości (in:) Rok GDPR, eds. W.R.Wiewiórowski, H.Wolska, Warszawa 2019, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damzz guytgmrohaxdglrr&refSource=search

Lubasz D., Przetwarzanie danych osobowych w branży ubezpieczeniowej w dobie InsurTech – zagadnienia wybrane (in:) InsurTech Nowe technologie w branży ubezpieczeń, ed. K. Szpyt, Warszawa 2022

Grochowski M., Ochrona konsumenta a ochrona danych osobowych w „kapitalizmie inwigilacji” (in:) Prawo umów wobec wyzwań cywilizacyjnych. Zagadnienia wybrane, eds. B. Kordasiewicz, P. Podrecki, R. Siwik, PAN, Warszawa 2020

Ilnicki M., Prawo do bycia zapomnianym w kontekście „postzniesławiającej” informacji w sieci Internet, cz. 2, Pal. 2014, Nr 5–6;

Safjan M., Prawo do ochrony życia prywatnego, in: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona (ed. L. Wiśniewski), Warszawa 1997

Szaraniec M., Inteligencia artificial y el problema de exclusión de cierta categoría de clientes en el ejemplo del mercado de seguros. Cuestiones seleccionadas (in:) Artificial Intelligence and Human Rights, L. Miraut Martín,M. Załucki (eds.), DYKINSON, Madrid, 2021

Helveston M.N., Consumer protection in the age of Big Data, Washington Uniwersity Law Review, vol. 93/2016

Mednis A., Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych, Wrocław 2019

Michałowska K., Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności jednostki, ZNUEK 2013, Nr 911

Mostowik M., Ochrona danych osobowych w Internecie rzeczy w prawie UE, Warszawa 2022, https:// sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damzzguytgmq&tocid=mjxw6 2zogi3damzzguytgmq&rowIndex=-1

Nowak-Gruca A., Wybrane problemy ochrony dóbr osobistych w epoce postprawdy, SPP 2022, Zeszyt 3 (66) – 4 (67)

Sax, M., Helberger, N., & Bol, N. (2018). Health as a Means Towards Profitable Ends: mHealth Apps, User Autonomy, and Unfair Commercial Practices. Journal of Consumer Policy, 41(2),https:// doi.org/10.1007/s10603–018–9374–3

Sobolewski P., in: Osajda, Komentarz KC, Art. 23.

Szaraniec M., “Information as a public law instrument of customer (consumer) protection on the economic insurance market. Considerations against the background of the Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution (IDD)”, (in:) ”The influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection”

Viglianisi Ferraro A., Jagielska M. and Selucka M. (eds.), CEDAM 2018, pp. 245–255. M. Szaraniec, Artificial Intelligence and Big Data in the operation of insurance companies and the situation of their customers (in:) Právo, obchod, ekonomika 9: zborník príspevkov Law, Commerce, Economy 9: Collection of Papers / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hu ková – Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel’stvo Šafárik Press, 2019

Wiewiórowski W., Profilowanie osób na podstawie ogólnodostępnych danych, in: Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym, ed. A. Mednis, Warszawa 2013

Wiśniewska W., Przetwarzanie danych wrażliwych w Internecie a RODO. Omówienie wyr. TS z 24 września 2019 r., C-136/17 (GC et al), Lex