wu2022.4.6

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2022 roku, sygn. III CZP 9/22, LEX nr 3287920

Bartosz Kucharski
Wiktor P. Matysiak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.4.6

Abstract

W głosowanej uchwale SN uznał, że sprawca wypadku komunikacyjnego i zakład ubezpieczeń, z którym sprawca związany był umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, odpowiadają wobec zarządcy drogi za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem jezdni płynami silnikowymi. Autorzy, obawiając się obciążania ubezpieczycieli wygórowanymi kosztami uprzątnięcia jezdni, wskazują jednak, że argumenty jurydyczne przemawiają za stanowiskiem Sądu Najwyższego. Jezdnia niezdatna do użytku może być traktowana jako uszkodzona, zaś zarządca drogi, zmuszony do poniesienia kosztów jej uprzątnięcia, jest bezpośrednio poszkodowanym. Nałożony na zarządcę publicznoprawny obowiązek usuwania skutków wypadków oraz określone źródła jego finansowania nie wyłączają odpowiedzialności podmiotów, którym na zasadach ogólnych przypisać można odpowiedzialność za szkodę polegającą na zanieczyszczeniu jezdni.

 

Słowa kluczowe

wypadki samochodowe, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, odpowiedzialność ubezpieczyciela, obowiązek utrzymania dróg.

 

Pełna treść artykułu

PDF

bibliografia

Fras M., Orlicki M., Kompensacja kosztów usunięcia pozostałości po wypadku komunikacyjnymi przez ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2021, nr 1

Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, CH Beck, Warszawa 2011.

Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1992

Kowalewski E., Ziemiak M., Glosa do uchwały SN z 24 sierpnia 2017 r., III CZP 20/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2018, nr 7–8.

Lackoroński B., Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenie dóbr, LexisNexis, Warszawa 2013.

Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka i ubezpieczenie, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1968, t. 1.

Ludwichowska K., Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, TNOiK, Toruń 2008.

Ozga M., Glosa do uchwały SN z 24 sierpnia 2017 r., III CZP 20/17, „Glosa” 2019, nr 2.

Pytkowski M., Glosa do uchwały SN z 24 sierpnia 2017 r., III CZP 20/17, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2020, nr 92.

Ratusznik P., Glosa do wyroku SN z 23 maja 2019 r., II CSK 360/18, „Glosa” 2002, nr 3

Roliński M., Ewolucja pojęcia prawnego „środowisko” i „ochrona środowiska”, „Studia Iuridica Lublinensia” 2005, nr 6.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komentarz, Dybała G., Szpyt K. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, PWN, Warszawa 1972.

Warkałło W., Ubezpieczenie a odpowiedzialność odszkodowawcza, „Studia Cywilistyczne” 1970, t. 16.