wu2022.4.4

Wybrane determinanty rozwoju rynków ubezpieczeniowych krajów Unii Europejskiej w latach 1999–2019

Marzanna Lament
Sławomir Bukowski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.4.4

Abstract

Celem artykułu jest wskazanie czynników determinujących rozwój rynków ubezpieczeniowych krajów Unii Europejskiej w latach 1999–2019. W artykule dokonano analizy literatury przedmiotu, a także wykorzystano metody statystyki opisowej oraz prognozowanie ekonometryczne. W opracowaniu wykorzystano roczne dane finansowe zgromadzone na podstawie następujących baz danych: EIOPA, Eurostat, OECD Statistics oraz Insurance Europe. Analiza uzyskanych wyników została przeprowadzona przy wykorzystaniu oprogramowania STATISTICA 12 oraz GRETL. Wykonane badania pokazują, że rozwój rynków ubezpieczeniowych jest zdeterminowany przez czynniki zarówno o charakterze makroekonomicznym, jak i specyficzne cechy danego rynku ubezpieczeniowego, takie jak jego wielkość i struktura. Artykuł prezentuje autorskie opracowanie efektów badań, dotyczące rozwoju rynków ubezpieczeniowych krajów Unii Europejskiej. Przedstawia czynniki determinujące rozwój badanych rynków ubezpieczeniowych. Wyniki badań mogą zostać wykorzystane przez zakłady ubezpieczeń oraz instytucje rynku ubezpieczeniowego. Przeprowadzone badania przyczynią się do rozwoju teorii determinant rozwoju rynków ubezpieczeniowych.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenia, rynek ubezpieczeniowy, rozwój rynków ubezpieczeniowych, Unia Europejska, metody ekonometryczne.

 

Pełna treść artykułu

PDF

bibliografia

Al-Mutairi A., Naser H., Naser K., Determinants of corporate performance: Empirical evidence from the insurance companies listed on Abu Dhabi securities exchange (ADX), “Accounting” 2021, Vol. 7.

Arena M., Does insurance market promote economic growth? A cross-country study for industrialized and developing countries, “Journal of Risk and Insurance” 2008, Vol. 75, No. 4.

Beck T., Webb I., Economic, demographic and institutional determinants of life insurance consumption, „The World Bank Economic Review” 2003, Vol. 17, No. 1.

Bednarczyk T., Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego nawzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

Bukowski S.I., Lament M., Impact of foreign capital on the insurance market development in the Visegrad Group countries, „Journal of Management and Financial Sciences” 2019, Vol. XII, No. 38.

Bukowski S.I., Lament M., Foreign capital impact on insurance market development in EU-15 countries, „Entrepreneurial Business and Economics Review” 2020, Vol. 8, No. 3.

Bukowski S.I., Lament M., Market structure and financial effectiveness of life insurance companies, „European Research Studies Journal” 2021, Vol. XXIV, Issue 2B.

Burić M.N., Smolović J.C., Božović M.L., Filipović A.L., Impact of economic factors on life insurance development in Western Balkan countries, „Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu” 2017, Vol. 35, No. 2.

Carson J.M., Chen P.H., Outreville J.F., Does foreign direct investment affect the supply of life insurance in developing countries? 2014, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 10.1.1.684.9911&rep=rep1&type=pdf [dostęp: 5.06.2018].

Cummins D., Cragg M., Zhou B., de Fonseka J., The social and economic contributions of the life insurance industry, The Brattle Group, Cambridge 2016.

Dash S., Pradhan R.P, Maradana R.P., Gaurav K., Zaki D.B., Jayakumar M., Insurance market penetration and economic growth in Eurozone countries: Time series evidence causality, “Future Business Journal” 2018, Vol. 4.

Dorfman M.S., Ennsfellner K.C., Transition from central planning to market-based insurance transactions: A case study of Poland, the Czech Republic and Hungary, “Journal of Insurance Regulation” 2001, Vol. 20, No. 2.

Dorfman M.S., Ennsfellner K.C., The coming of private insurance to a former planned economy: The case of Slovenia, International Insurance Foundation, Washington 1998

EIOPA Database, https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/statistics-and-risk-dashboards/ insurance-statistics_en [dostęp: 15.06.2021].

Eurostat Database. https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database [dostęp: 15.08.2021]

Haiss P., Sümegi K., The relationship between insurance and economic growth in Europe: a theoretical and empirical analysis, “Empirica” 2008, Vol. 35. No. 4.

Han L., Li D., Moshirian F., Tian Y., Insurance development and economic growth, “Geneva Papers on Risk and Insurance” 2010, Vol. 35, No. 1.

Handschke J., Efektywność ochrony ubezpieczeniowej w teorii i praktyce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”1974, nr 4.

Hwang T., Greenford B., A cross-section analysis of the determinants of life insurance consumption in Mainland China, Hong Kong, and Taiwan, “Risk Management and Insurance Review” 2005, Vol. 8, No. 1.

Insurance Europe, https://www.insuranceeurope.eu/statistics [dostęp: 15.08.2021].

Isik O., Analysing the determinants of profitability of domestic and foreign non-life insurers in Turkey, “International Journal of Insurance and Finance” 2021, Vol. 5.

Kozak S., Efficiency of non-life insurance companies and its determinants, “Acta Scientarum Polonorum Oeconomia” 2018, nr 17(4).

Kurylo V., Kurylo L., Zhovnirchyk Y., Kartashov Y., Sokol, S., The development of the insurance market of Ukraine amid the global trends in insurance, “Investment Management and Financial Innovations” 2017, Vol. 14, No. 1.

Lament M., Bukowski S.I., Business model impact on the financial efficiency of insurance companies, „European Research Studies Journal” 2021, Vol. XXIV, Special Issue 4.

Li D., Moshirian F., Nguyen, P., Wee T., The demand for life insurance in OECD countries, “The Journal of Risk and Insurance” 2007, Vol. 74, No. 3.

Munir K., Ameer A., Effect of economic growth, trade openness, urbanization, and technology on environment of Asian emerging economies, “Management of Environmental Quality: An International Journal” 2018, Vol. 29, No. 6.

OECD Statistics. Insurance Statistics, https://stats.oecd.org [dostęp: 15.08.2021].

Ortyński K., Determinants of profitability of general insurance companies performance in Poland, “Central European Review of Economics & Finance” 2016, Vol. 12(2).

Ortyński K., Wołoszyn J., Efektywność techniczna zakładów ubezpieczeń w dziale ubezpieczeń non-life, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2021, nr 4.

Ostrowska-Dankiewicz A., Simionescu M., Relationship between the insurance market and macroeconomic indicators in the EU member states, “Transformations in Business & Economics” 2020, Vol. 19, No. 51.

Outreville J.F., The economic significant of insurance markets in developing countries, “Journal of Risk and Insurance” 1990, Vol. 18, No. 3.

Pye R., The evolution of financial services in transition economies: An overview of the insurance sector, “Post-communist Economies” 2005, Vol. 17, No. 2.

Sen S., Are life insurance demand determinants valid for selected Asian economies and India?, Institute for Social and Economic Change, “Paper for Presentation at Annual Meeting of APRIA” 2007, https://www.scribd.com/document/230968492/13507Paper-APRIA-Subir-Draft [dostęp: 15.10.2018].

Sen S., Madheswaran S., Regional determinants of life insurance consumption: evidence from selected Asian economies, “Asian-Pacific Economic Literature” 2013, Vol. 27, No. 2.

Skipper H.D., Foreign insurers in emerging markets: Issues and concern, Center for Risk Management and Insurance, Washington 1997

Sun J., Wang J., Wang T., Zhang T., Urbanization, economic growth, and environmental pollution: Partial differential analysis based on the spatial Durbin model, “Management of Environmental Quality: An International Journal” 2019, Vol. 30, No. 2.

Śliwiński A., Rola ubezpieczeń w gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

Śliwiński A., Michalski T., Roszkiewicz M., Demand for Life Insurance – An Empirical Analysis in the Case of Poland, “The Geneva Papers on Risk and Insurance” 2013, Vol. 38.

Tian L., Jiang S.J., Pan G., Zhang N., Non-life insurance price dynamics: evidence from the Chinese insurance market, “Economic Research-Ekonomska Istraživanja” 2018, Vol. 31, No. 1.

Wang K.M., Lee Y.M., The impacts of life insurance asymmetrically on health expenditure and economic growth: dynamic panel threshold approach, “Economic Research-Ekonomska Istraživanja” 2018, Vol. 31, No. 1.

Ward D., Zurbruegg R., Does insurance promote economic growth? Evidence from OECD countries, “Journal of Risk and Insurance” 2002, Vol. 67, No. 4.

Zhang C., Zhu N., Determinants of the development of insurance in China under the globalization, “Working Paper Centre D’Études et de Recherches sur le Développement International” 2005, https://pdfs.semanticscholar.org/5b03/2f2e73daba3584185301f73be197250e7fe9.pdf [dostęp: 10.11.2018].

Zietz E.N., An examination of the demand for life insurance, „Risk Management and Insurance Review” 2003, Vol. 6, No. 2.