wu2022.3.6

Ubezpieczenie pielęgnacyjne – publiczne czy prywatne? Gospodarstwa domowe w Polsce wobec oszczędzania na starość i na leczenie

Ewa Cichowicz
Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
Damian Walczak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.3.6

Abstract

W artykule zidentyfikowano kluczowe czynniki, które warunkują zachowania oszczędnościowe Polaków w aspekcie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych na starość oraz nawiązano w tym zakresie do koncepcji ubezpieczenia pielęgnacyjnego, prywatnego i dobrowolnego, oferowanego przez zakłady ubezpieczeń przy wsparciu państwa. Bazę danych dla przedstawionych w opracowaniu analiz stanowiło badanie „Diagnoza Społeczna”, przeprowadzone w 2015 roku na reprezentatywnej próbie 11,7 tys. gospodarstw domowych w Polsce. Z badań wynika, że korzystanie z usług medycznych wpływa na decyzje dotyczące gromadzenia oszczędności na leczenie, a ponadto podobne czynniki, bez względu na powód oszczędzania, wpływają na oszczędzanie na starość.

 

Słowa kluczowe

prywatne ubezpieczenia, gospodarstwo domowe, oszczędzanie, starość, leczenie, ubezpieczenie pielęgnacyjne.

 

Pełna treść artykułu

PDF

bibliografia

Aburto J.M., SchÖley J., Kashnitsky I., Zhang L., Rahal C., Missov T.I., Mills M.C., Dowd J.B., Kashyap R., Quantifying impacts of the COVID-19 pandemic through life-expectancy losses: a population-level study of 29 countries, „International Journal of Epidemiology” 2022, Vol. 51, No. 1.

Adequacy and Sustainability of Pensions, European Commission, https://ec.europa.eu/info/sites/ default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_adequacy-sustainability-pensions_en_0.pdf [dostęp: 17.01.2022].

Allaire B.T., Brown D.S., Wiener J.M., Who wants long-term care insurance? A stated preference survey of attitudes, beliefs, and characteristics, “INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing” 2016, No. 53.

Badanie wiedzy, postaw wobec inwestowania oraz funduszy inwestycyjnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, 2021, https://www.izfa.pl/download/pobierz/raport-z-badania-izfia-2021 [dostęp: 21.07.2022].

Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, runda 7), http://www.share-project.org/share-research-results.html [dostęp: 26.01.2022].

Becker G.S., Human capital, The University of Chicago Press, Chicago 1993.

Białowąs S., Olejnik I., Securing old age vs. other saving goals of households, „Economic and Environmental Studies”, Vol. 18, No 1.

Bielawska K., Łyskawa K., Wykorzystanie produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych przez obecnych emerytów – wyniki badań, [w:] Ubezpieczenia. Wyzwania rynku, KowalczykRólczyńska P., Kwiecień I. [red.], CH Beck, Warszawa 2019.

Bloom D.E., Luca D.L., The Global Demography of Aging: Facts, Explanations, Future, „IZA Discussion Paper” No. 10163, Bonn, August 2016.

Börsch-Supan A., Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 7. Release version: 8.0.0. SHARE-ERIC. 2022, Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w7.800.

Boyer M., Donder de P., Fluet C., Leroux M.-L., Michaud P.-C., Long-Term Care Insurance: Knowledge Barriers, Risk Perception and Adverse Selection, „NBER Working Paper Series” 2017, No. 23918.

Chłoń-Domińczak A., How the retirement age affects labor resources, labor force participation and pension system spending. Wiek emerytalny a zasoby pracy, aktywność zawodowa i wydatki systemów emerytalnych, [w:] The retirement age and the pension system, the labor market and the economy. Wiek emerytalny a system emerytalny, rynek pracy i gospodarka, ChłońDomińczak A., Chybalski F., Rutkowski M. [red.], „mBank-CASE Seminar Proceedings” 2021, No 167.

Cichowicz E., Rutecka-Góra J., Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego oszczędzania na starość – próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań, „Problemy Polityki Społecznej” 2017, nr 38.

Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Czapiński J., Panek T. [red.], „Contemporary Economics” 2015, Vol. 9, Issue 4

Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.

Finansowanie ochrony zdrowia a jakość systemu dla pacjentów. Polska na tle wybranych krajów europejskich, BFF Banking Group, 2019, https://pl.bff.com/documents/2306774/2399401/ PL+Raport+-+Finansowanie+ochrony+zdrowia+a+jakosc+systemu+dla+pacjentow+%283%29. pdf/9566cc9e-0b0a-34d5-abe1–3931c069543b [dostęp: 21.07.2022].

Grant J., Hoorens S., Sivadasan S., Loo van het M., DaVanzo J., Hale L., Gibson S., Butz W., Low Fertility and Population Ageing. Causes, Consequences and Policy Options, Prepared for the European Commission, RAND Europe, 2004.

Gundlach E., Human Capital and Economic Development: A Macroeconomic Assessment, „Kiel Working Paper” 1996, No. 778.

GUS, Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2018–2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/wydatki-na-ochrone-zdrowia-w-latach-2018–2020,27,1.html [dostęp: 21.07.2022].

Health at a Glance 2019. OECD Indicators, OECD, Paris 2019.

Health at a Glance: Europe 2020: State of Health in the EU Cycle, OECD/European Union, OECD Publishing, Paris 2020.

Hinrichs K., Recent pension reforms in Europe: More challenges, new directions. An overview, “Social Policy & Administration” 2021, No. 55.

[…]