wu2022.3.2

Granice swobody ubezpieczyciela w kształtowaniu zakresu należnego odszkodowania w umowach ubezpieczenia autocasco pojazdów

Monika Wałachowska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.3.2

Abstract

Niniejszy artykuł zawiera analizę granic swobody umów w związku z zawieraniem umowy ubezpieczenia autocasco pojazdu z uwzględnieniem powszechnie stosowanych przez ubezpieczycieli w treści OWU zróżnicowanych sposobów szacowania należnego odszkodowania w zależności od tego, czy mamy do czynienia z tzw. szkodą częściową, czy tzw. szkodą całkowitą. Ponieważ od połowy 2020 roku Rzecznik Finansowy kwestionuje dopuszczalność takiego konstruowania treści OWU, konieczne jest omówienie granic swobody ubezpieczyciela przez pryzmat przepisów prawa cywilnego, prawa ubezpieczeniowego oraz prawa konsumenckiego

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenia komunikacyjne, zasada swobody umów, nieuczciwe praktyki rynkowe, ochrona konsumenta.

 

Pełna treść artykułu

PDF

Bibliografia

Bednarek M., Mikłaszewicz P., [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań – część ogólna, Osajda K. [red.], CH Beck, Warszawa 2020.

Fras M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczególna (art. 765 – 921(16), Habdas M., Fras M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Fuchs D., Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu a kwestia amortyzacji części zamiennych użytych do naprawy uszkodzonego pojazdu, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 1.

Fuchs D., Kowalewski E., Wałachowska M., Ziemiak M.P., Odszkodowanie za szkodę w pojazdach mechanicznych a kwestia cen części oryginalnych oraz amortyzacji i urealnienia ich wartości. Rozważania na kanwie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 3.

Gnela B., Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim,[w:] Ochrona konsumenta usług finansowych. Zagadnienia wybrane, Gnela B. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Janiszewska B., Uwagi o ustaleniu „szkody całkowitej”: w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych, „Studia Iuridica” 2007, t. 47.

Kowalewski E., Wałachowska M., Ziemiak M.P., Wybrane problemy związane z ustalaniem odszkodowania z komunikacyjnego OC, [w:] Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu poddanego naprawie, Kowalewski E. [red.], TNOiK, Toruń 2012.

Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Komentarz. Art. 805–834 k.c., Wolters Kluwer,Warszawa 2016.

Kucharski B., Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia, Wolters Kluwer, Warszawa–Łódź 2019.

Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, CH Beck, Warszawa 2004.

Machulak P., [w:] Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Komentarz, Machulak P., Ziemba J. [red.], Warszawa 2018.

Namysłowska M., Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 23.

Nawracała J., Ubezpieczenie autocasco, [w:] Kontrakty na rynku ubezpieczeń, Fuchs D., Malinowska K., Maśniak D. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Popiołek W., [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–449(10), Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa 2020.

Sieradzka M., Wzorzec przeciętnego konsumenta jako punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny nieuczciwości praktyki rynkowej. Glosa do wyroku SN z dnia 4 marca 2014 r., III SK 34/13, „iKAR” 2014, nr 6.

Skubisz-Kępka K., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), Habdas M., Fras M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Trzaskowski R., Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005.

Wałachowska M., Ziemiak M.P., Odszkodowanie z ubezpieczenia autocasco a VAT, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2012, nr 1

Ziemiak M.P., Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne, TNOiK, Toruń 2017.

Warkałło W., Ubezpieczenie utraconych korzyści, ubezpieczenie wartości nowej, ubezpieczenie w wartości otaksowanej a zasada odszkodowania, „Studia Ubezpieczeniowe” 1975, nr 2.

Wąsiewicz A., Odszkodowanie ubezpieczeniowe, jego ograniczenia i wyłączenia, „Prawo Asekuracyjne” 1996, nr 4.