wu2022.2.6

Zależność między rozwojem społeczno-gospodarczym a popytem na ubezpieczenia w Polsce w latach 2004–2019

Konrad Rojek

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2022.2.6

Abstract

W artykule opisano badanie zależności zachodzących między wybranymi wskaźnikami rozwoju społeczno-gospodarczego a popytem na ubezpieczenia w Polsce. W celu przeprowadzenia analizy zbudowano model ekonometryczny, w którym za zmienną objaśnianą przyjęto wartość składki przypisanej brutto (zmienna reprezentuje popyt na ubezpieczenia). Natomiast do zbioru zmiennych objaśniających (reprezentujących rozwój społeczno-gospodarczy) zaliczono m.in. indeks ubóstwa, indeks niepopularności u wyborcy, indeks polityki stabilizacji, składowe Human Development Index – HDI (wskaźnik oczekiwanej długości życia, indeks edukacyjny, wskaźnik dochodu) oraz subindeksy Index of Economic Freedom – IEF (m.in. prawa własności, obciążenia podatkowe, wydatki rządowe, wolność biznesu, wolność rynku pracy, wolność handlu, wolność inwestycyjna, wolność finansowa). Przyjęty zakres badań przypada na lata 2004–2019. Modelowanie ekonometryczne zostało wykonane w programie Gretl.
Na podstawie analizy ekonometrycznej stwierdzono, iż spośród czynników rozwoju społeczno-gospodarczego to indeks edukacyjny, wolność rynku pracy, wolność handlu i wolność inwestycyjna najlepiej wyjaśniały kształtowanie się wartości składki przypisanej brutto w Polsce w latach 2004–2019. Wartym zauważenia jest fakt, że negatywny wpływ odnotowano tylko w przypadku indeksu edukacyjnego.

 

Słowa kluczowe

rynek ubezpieczeń, rozwój społeczno-gospodarczy, Human Development Index, Index of Economic Freedom, Gretl.

 

Pełna treść artykułu

PDF

Bibliografia

Abdul-Fatawu M., Logubayom A.I., Abonongo J., Determinants of the demand for life insurance in the Northern Region of Ghana – A study of the Tamale Metropolis, “The Journal of Risk Management and Insurance” 2019, No. 23(1).

Babbel D., The Price Elasticity of Demand for Whole Life Insurance, „Journal of Finance”, 1985, No. 40(1).

Bednarczyk T.H., Ekonomiczne i instytucjonalne czynniki rozwoju ubezpieczeń, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2011, nr 4.

Bednarczyk T.H., Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju ubezpieczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

Berbeka J., Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.

Browne M.J., Kim K., An International Analysis of Life Insurance Demand, „The Journal of Risk and Insurance” 1993, Vol. 60, No. 4.

Bugajski K., Rozwój rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce w latach 2006–2015, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w dobie przemian. Przegląd Ubezpieczeń 2017, Cycoń M. i in. [red.], Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017

Carmichael J., Pomerleano M., The Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions, World Bank, Washington 2002.

Çelik S., Kayali M.M., Determinants of demand for life insurance in European countries, “Problems and Perspectives in Management” 2009, No. 7(3).

Enz R., The S-curve relation between per-capita income and insurance penetration, „The Geneva Papers and Insurance” 2000, No. 25(3).

Feyen E., Lester R., Rocha R., What Drives the Development of the Insurance Sector, „Policy Research Working Paper” 2011, No. 5572, World Bank, Washington.

Handschke J., Polskie doświadczenie w formowaniu i rozwoju rynku ubezpieczeń – wybrane aspekty, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 3.

Kawiński M., Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 2.

Kompa K., Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, Nr 74.

Kurdyś-Kujawska A., Sompolska-Rzechuła A., Determinants of demand for life insurance: The example of farmers from north-west Poland, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2019, Vol. 63, issue 7.

Miłek D., Paluch P., Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 48.

Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Nazarczuk J.M., Marks-Bielska R., Wzrost i rozwój gospodarczy, [w:] Polityka gospodarcza (zagadnienia wybrane), Kisiel R., Marks-Bielska R. [red.], Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydawnictwo EXPOL, Olsztyn 2013.

Nebolsina E., The Impact of Demographic Burden on Insurance Density, “Sage” 2020, vol. 10, issue 4.

Nowotarska-Romaniak B., Ogrodnik H., Determinanty zakupu ubezpieczeń majątkowych przez indywidualnych klientów, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Sułkowska W. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Parysek J.J., Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, [w:] Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej, Churski P. [red.], Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2018.

Przybytniowski J.W., Pacholarz W.M., Perspektywa rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, [w:] Nowak S., Nowak A.Z., Sopoćko A., Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno- -gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

Sarkodie E.E., & Yusif H.M., Determinants of life insurance demand, consumer perspective − a case study of the Ayeduase-Kumasi Community, “Business and Economics Journal” 2015, No. 6(3).

Śliwiński A., Popyt na ubezpieczenia na życie – przegląd badań światowych, [w:] Nowak S., Nowak A.Z., Sopoćko A., Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

Skipper H.D., Kwon W.J., Risk Management and Insurance: Perspectives in a Global Economy, Blackwell Publishing Ltd., Oxford 2007.

Truett L.J., Truett D.B., The Demand for life insurance in Mexico and the United States: a Comparative Study, „Journal of Risk and Insurance” 1990, vol. 57.

Wicka A., Miedzik A., Rodzaje ubezpieczeń i czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela, „Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2010, nr 4(53).

Human Development Index – www.hdr.undp.org [dostęp: 19.06.2021].

Idex of Economic Freedom – www.heritage.org/index [dostęp: 19.06.2021].

Insurance Europe – www.insuranceeurope.eu [dostęp: 19.06.2021].