wu2021.3.2

Kwalifikacja obiektu budowlanego jako budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o obowiązkowym ubezpieczeniu budynków rolniczych

Katarzyna Małysa-Sulińska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.3.2

Abstract

Obowiązkowym ubezpieczeniem budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych są objęte obiekty budowlane spełniające kryteria określone przez ustawodawcę. Jednym z nich jest kwalifikacja przedmiotowego obiektu jako budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Wiąże się to z weryfikacją czterech cech, jakie powinien spełniać każdy budynek: trwałego związania z gruntem, wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadania fundamentów oraz przykrycia dachem. Rozwój technik budowlanych, a także kreatywność inwestorów, powoduje, że coraz częściej kwalifikacja obiektu budowlanego jako budynku w rozumieniu przepisów przywołanej ustawy budzi wątpliwości. Wniniejszym artykule – odwołując się w szerokim zakresie do orzecznictwa sądów administracyjnych oraz poglądów doktryny – dokonano pogłębionej analizy wszystkich wskazanych cech budynku. Wskazano również przesłanki objęcia obiektu budowlanego obowiązkowym ubezpieczeniem budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Słowa kluczowe

obowiązkowe ubezpieczenie budynku rolniczego od ognia i innych zdarzeń losowych, budynek rolniczy, przesłanki objęcia obiektu budowlanego obowiązkowym ubezpieczeniem budynku rolniczego, budynek, cechy budynku.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Asman T., Niewiadomski Z., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, Niewiadomski Z. [red.], CH Beck,
Warszawa 2011.
Despot-Mładanowicz A., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski
M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2021, LEX/el.
Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/dach.html [dostęp: 7.08.2021].
Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/fundament.html [dostęp: 7.08.2021].
Gliniecki A., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, Gliniecki A. [red.], LexisNexis, Warszawa 2014.
Kosicki A., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M. [red.],
Wolters Kluwer, Warszawa 2021, LEX/el.
Małysa-Sulińska K., Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Wolters Kluwer,
Warszawa 2012.
Małysa-Sulińska K., Przesłanki wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, „Casus” 2020, nr 98/99.
Nawracała J., [w:] Komentarz do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Tom I, Brodecki
Z., Serwach M., Glicz M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2010, LEX/el.
Nawracała J., [w:] Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczeń, Fuchs D., Malinowska K., Maśniak D. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Ostrowska A., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, Gliniecki A. [red.], Lexis Nexis, Warszawa 2014.
Repelewicz A., Regulska K., Dachy: geometria i konstrukcja, Wydawnictwo Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
Słownik języka polskiego, Wydawnictwa PWN Naukowe, Warszawa 2007