WU2021.2.6

Zmiany podmiotowe w umowie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a realizacja opcji wykupu pojazdu będącego przedmiotem leasingu

Mariusz Astasiewicz

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.2.6

Abstract

W dniu 11 lutego 2021 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował Komunikat dotyczący interpretacji art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Organ przedstawił w nim wykładnię tego przepisu, mającą znaczenie dla tysięcy leasingobiorców, którzy zawarli umowę ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, a następnie nabyli prawo własności pojazdu. Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, czy wskazany przepis znajduje zastosowanie w sytuacji, w której pomimo przeniesienia prawa własności pojazdu nie dochodzi do zmiany jego posiadania. Autor podejmuje próbę
dokonania wykładni językowej, systemowej, autentycznej i celowościowej dla wykazania, że ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie stanowi adekwatnego narzędzia do przywracania równowagi stron umowy ubezpieczenia, a ekstensywna interpretacja wskazanego przepisu może prowadzić
do naruszenia zasady trwałości ochrony ubezpieczeniowej.

 

Słowa kluczowe

umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, leasing, opcja wykupu, wykładnia przepisów, KNF.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Jobska M., Odpowiedzialność ubezpieczyciela w obowiązkowym ubezpieczeniu OC w ramach actio
directa w umowie leasingu, „Prawo Asekuracyjne” 2008, nr 4.
Ludwichowska L., Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, TNOiK,
Toruń 2008.
Mały słownik języka polskiego, Skorupka S. [red.], PWN, Warszawa 1969.
Miaskowski J., Komentarz do art. 31, [w:] Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Komentarz 2012, Niezgoda K. [red.], wyd. Legalis.
Niezgoda K., Komentarz do art. 1, [w:] Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komentarz 2012,
Niezgoda K. [red.], wyd. Legalis.
Orlicki M., Klauzula prolongacyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów me-
chanicznych, „Prawo Asekuracyjne” 2006, nr 3.
Orlicki M., Obowiązkowe Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza
Branta, Poznań–Bydgoszcz 2007.
Orlicki M., Zmiany podmiotowe w czasie trwania stosunku prawnego obowiązkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, „Prawo Asekuracyjne” 2006, nr 2.
Patolin-Jurczyk A., Umowa ubezpieczenia przedmiotu leasingu jako umowa na cudzy rachunek,
„Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2019, nr 3.