WU2021.1.5

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11 września 2020 roku (III CZP 90/19). Deliktowa odpowiedzialność odszkodowawcza względem leasingobiorcy

Maciej Kaliński

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.1.5

Abstract

W glosie zanalizowano argumentację Sądu Najwyższego dotyczącą uznania leasingobiorcy zapo-szkodowanego wreżimie odpowiedzialności deliktowej. Autor poddaje krytyce argumentację Sądu Najwyższego, wszczególności pogląd, żezaposzkodowanego można uznać podmiot uprawniony dorzeczy wramach prawa ocharakterze obligacyjnym. Autor uznaje zaszkodę postronie właściciela przedmiotu leasingu nie tylko szkody bezpośrednie, ale także pośrednie, takie jak wydatki nanajem pojazdu zastępczego albo naprawę. Przyjmuje, żedokonywanie napraw przedmiotu leasingu zasadniczo obciąża leasingobiorcę. Wtakiej sytuacji bardzo trudne staje się wskazanie normy, której naru-szenie przez sprawcę uzasadniałoby przesądzenie bezprawności, koniecznej doprzyjęcia jego winy. Autor proponuje ocenę roszczeń leasingobiorcy względem dłużnika deliktowego w ramach konstrukcji negotiorum gestio, awszczególności – negotium suum et meum.

 

Słowa kluczowe

leasing, odszkodowanie, odpowiedzialność odszkodowawcza

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Agopszowicz A., Odpowiedzialność zaszkody wyrządzone robotami górniczymi, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1964.Brzozowski A., Jastrzębski J., Kaliński M., Kocot W., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Część szczegółowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.Domański l., Instytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny. Część szcze-gólna, Drukarnia K.Kowalewskiego, Warszawa 1938.Drapała P., Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna, Warszawa 2010.grzybowski S., Glosa dowyroku Sądu Najwyższego z24 maja 1963 r., III CR 161/62, „Państwo iPrawo” 1964, nr 12.Kaliński M., Szkoda namieniu ijej naprawienie, CH Beck, Warszawa 2014.Katner W., Umowa leasingu aodpowiedzialność odszkodowawcza, [w:] Studia zprawa prywat-nego. Księga pamiątkowa kuczci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Szpunar A. [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.lackoroński B., Odpowiedzialność cywilna zapośrednie naruszenia dóbr, lexisNexis, Warszawa 2013.Machnikowski P., Swoboda umów według art.3531 k.c. Konstrukcja prawna, CH Beck, Warszawa 2005.Namitkiewicz J., Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki. Tom II, Wydawnictwo „Kolumna”, Łódź 1949.
orlicki M., Glosa douchwały Sądu Najwyższego z11 września 2020 roku (III CZP 90/19), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2020, nr 4.Ziemiak M., Piątkowski P., Glosa douchwały Sądu Najwyższego z11 września 2020 roku III (CZP 90/19), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2020, nr 4.Ziemiak M., Piątkowski P., Problematyka VAT wodszkodowaniach wypłacanych zobowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zaszkody wpojazdach będących przedmiotem leasingu, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2020, nr 2.