WU2021.1.3

Kompensacja kosztów uprzątnięcia pozostałości po wypadku komunikacyjnym przez ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Mariusz Fras
Marcin Orlicki

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2021.1.3

Abstract

Przedstawiona w artykule problematyka kompensacji kosztów uprzątnięcia pozostałości po wypadku komunikacyjnym przez ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma duże znaczenie dla praktyki sądowej. Autorzy przedstawili dwie linie orzecznicze: uznającą w tym zakresie odpowie-dzialność ubezpieczyciela OC i nieuznającą odpowiedzialności ubezpieczyciela OC. Autorzy stoją na stanowisku, że ubezpieczyciele OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie są zobowiązani do zwrotu kosztów usunięcia pozostałości po wypadku i uprzątnięcia pasa drogi.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zarządca drogi, odpady, zniszczenie lub uszkodzenie drogi

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bagińska E., Kosmol M., Zarządzanie drogami publicznymi aproblem podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej – uwagi natle orzecznictwa, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2018, tom XXXIX.
Ludwichowska K., Odpowiedzialność cywilna iubezpieczeniowa zawypadki samochodowe, TNOiK, Toruń 2008.Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.Pokrzywniak J., [w:] Orlicki M., Pokrzywniak J., Raczyński A., Obowiązkowe ubezpieczenie OC po-siadaczy pojazdów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2007. Rakoczy B., [w:] Karpus K., Rakoczy B., Ustawa oodpadach. Komentarz, Warszawa 2013Szpunar A., Ustalenie odszkodowania ztytułu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1993, z. 1.Wąsiewicz A. [oprac. M.Orlicki, M.Wąsiewicz], Ubezpieczenia komunikacyjne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2001.