WU2020.3.5

Praktyczne problemy działania polskiego
systemu alternatywnego dochodzenia roszczeń
pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych

Mateusz Kaźmierczak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.5

Abstract

Alternatywny system dochodzenia roszczeń pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych funkcjonuje
w Polsce już od 8 lat. Z jego wprowadzeniem wiązały się wysokie oczekiwania, m.in. w zakresie zwiększenia skuteczności i szybkości dochodzenia roszczeń przez pacjentów oraz odciążenia sądownictwa.
W niniejszym artykule, w celu skonfrontowania założeń z rzeczywistością, analizie poddane zostały
dane dotyczące funkcjonowania systemu od początku jego istnienia. Wyniki analizy wskazują, że system nie funkcjonuje na satysfakcjonującym poziomie i nie spełnia założeń jego implementacji.

 

Słowa kluczowe

zdarzenie medyczne, prawa pacjenta, wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Dobkowska-Puławska I., Kazimierowicz R., Reczuch B., Pacjent i jego prawa w kontekście odpowiedzialności za błędy medyczne, [w:] Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski, Jaskiernia J., Spyszak K. [red.], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
Glanc J., Orzekanie o zdarzeniach medycznych, [w:] Prawne aspekty reformy systemu ochrony
zdrowia w Polsce, Bolt K. F., Sieniawska-Michalska D., Węgrzynowski B. [red.], Wydawnictwo
Instytutu Studiów Europejskich, Gdynia 2013.
Informacja o wynikach kontroli: Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów,
KZD.430.005.2018, nr ewid. 163/2018/P/18/057/KZD.
Kowalewski E, Śliwka M., Wałachowska M., Kompensacja szkód wynikłych z „błędów medycznych”.
Ocena projektowanych rozwiązań prawnych, „Prawo i Medycyna” 2010, nr 4.
Nesterowicz M., Wałachowska M., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu w związku z nowym pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych, [w:] Kompensacja
szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych – problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa,
Kowalewski E. [red.], TNOiK, Toruń 2011.
Serwach M., Ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych w teorii i praktyce, „Prawo Asekuracyjne”
2012, nr 4.
Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2018.
Śliwka M., Wybrane czynniki determinujące działalność wojewódzkich komisji orzekających o zdarzeniach medycznych, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 3/4.
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, VI Kadencja, druk sejm. nr 3488.
Widłak T., Wybrane problemy orzecznictwa o zdarzeniach medycznych – na przykładzie prac
Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku w 2012 r., „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 2013, nr 2.
Zduński I., Zdarzenie medyczne – błąd medyczny w „nowej szacie”, [w:] Oblicza Temidy. Aspekty
prawne ochrony zdrowia, Zgoliński I. [red.], Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej,
Bydgoszcz 2013.