WU2020.3.3

Prawo do swobodnego wyboru prawnika
(pełnomocnika) przez ubezpieczającego
w postępowaniu mediacyjnym – uwagi na tle
wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14 maja
2020 r. w sprawie C‑667/18

Szymon Szmak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.3.3

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja najważniejszych tez wyroku Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 14 maja 2020 roku (sygnatura sprawy: C 667/18) w przedmiocie swobody wyboru prawnika w postępowaniu mediacyjnym, jak również odniesienie tych wniosków do właściwych regulacji
prawnych w Polsce. Trybunał, analogicznie do wcześniejszych wyroków, których kanwą była umowa
ubezpieczenia ochrony prawnej, zastosował szeroką interpretację pojęć użytych w poszczególnych
przepisach dyrektywy Solvency II, powołując się na konieczność zagwarantowania interesów ubezpieczonych. W wyniku takiej wykładni sąd unijny uznał, że mediacja wchodzi w zakres pojęcia postępowania, a co za tym idzie również w takim trybie ugodowego rozwiązywania sporów ubezpieczonemu
przysługuje prawo swobodnego wyboru prawnika. Wartykule przedstawiono także ocenę przepisu
art. 27 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej gwarantującego w polskim porządku prawnym omawianą postać swobodnego wyboru prawnika, wraz z wnioskami de lege ferenda
na podstawie komentowanego orzecznictwa trybunału luksemburskiego.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenie ochrony prawnej, swoboda wyboru prawnika, postępowanie mediacyjne, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dyrektywa Solvency II.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz. Art. 1–42412, Góra-Błaszczykowska A.
[red.], CH Beck, System Informacji Prawnej Legalis 2020.
Krziskowska K., Mediacje i postępowanie ugodowe w sprawach cywilnych i gospodarczych, Wolters
Kluwer, System Informacji Prawnej LEX 2019.
Morek R., Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja
2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, Instytut
Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2013.
Pietrzkowski H., Orzeczenia i ugody w praktyce sądów cywilnych, LexisNexis, System Informacji
Prawnej LEX 2007.
Schauer M., Freie Anwaltswahl in der Rechtsschutzversicherung – Der Fall Eschig/Uniqa vor dem
EuGH, „Österreichisches Recht der Wirtschaft“ 2009.
Skibińska E., Swobodny wybór prawnika przez ubezpieczonego, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 13.
Szmak Sz., Dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości – wybrane modele, „Rozprawy
Ubezpieczeniowe” 2016, nr 22(3).
Szmak Sz., Ubezpieczenie ochrony prawnej w Polsce na tle regulacji niemieckich, TNOiK, Toruń 2018.
The Insurance Disputes Law Review, Page J. [red.], Law Business Research Ltd., London 2019.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Czublun P. [red.], CH Beck,
System Informacji Prawnej Legalis, 2016.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Szczepańska M., Wajda P.
[red.], Wolters Kluwer, System Informacji Prawnej LEX, 2017.