WU2020.1.5

Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia
28 czerwca 2017 roku, sygn. akt IV CSK 542/16

Konrad Balcerowski

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2020.1.5

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest krytyczne ustosunkowanie się do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28
czerwca 2017 roku (IV CSK 542/16) dotyczącego odpowiedzialności odszkodowawczej posiadacza
pojazdu mechanicznego. W przedmiotowym orzeczeniu Sąd Najwyższy miał rozstrzygnąć o możliwości wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku, gdy łącznie zachodzą przesłanki
egzoneracyjne wyłącznej winy poszkodowanego i osoby trzeciej. Pozytywna odpowiedź SN w tym
zakresie zasługuje na aprobatę. Orzeczenie porusza również od lat budzące kontrowersje – zagadnienie charakteru przesłanek wyłączających odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie ryzyka.
W tym zakresie SN przyjął, iż „wyłączność” z art. 435 k.c. odnosi się do przyczyny powstania szkody,
a nie winy w jej spowodowaniu. W ocenie autora przedstawione stanowisko budzi szereg wątpliwości,
w szczególności pozostaje w sprzeczności z regułami wnioskowania oraz narusza podstawowe zasady
rządzące odpowiedzialnością cywilną.

 

Słowa kluczowe

odpowiedzialność cywilna, zasada ryzyka, przesłanki egzoneracyjne, wina poszkodowanego, wina osoby trzeciej.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bagińska E., Odpowiedzialność deliktowa w razie niepewności związku przyczynowego: studium
prawnoporównawcze, TNOiK, Toruń 2013.
Bieniek G., Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, LexisNexis, Warszawa 2011.
Garlicki S., Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 1971.
Koch A., Wyłączność winy czy wyłączność przyczyny (art. 435 i 436 k.c.), „Nowe Prawo” 1975, nr 3.
Koch A., Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, PWN, Warszawa 1975.
Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–44911. Tom 1, Pietrzykowski K. [red.], CH Beck,
Warszawa 2005.
Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Odpowiedzialność cywilna prowadzącego na własny rachunek
przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.), Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1967.
Ludwichowska K., Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, TNOiK,
Toruń 2008.
Rembieliński A., Wina osoby trzeciej jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność właściciela
samochodu, „Nowe Prawo” 1964, nr 4.
System prawa cywilnego. Tom 3. Część 1, Radwański Z. [red.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981.
Szpunar A., Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek wypadku komunikacyjnego, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1976.
Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza, funkcje, rodzaje, granice, PWN, Warszawa 1972