WU2019.2.6

Strategie przeciwdziałania ryzyku systemowemu
w sektorze ubezpieczeń

Katarzyna Chojecka

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.2.6

Abstract

Istotą polityki makroostrożnościowej jest identyfikacja ryzyka systemowego istniejącego na rynku finansowym. Pojęcie ryzyka systemowego upowszechniło się po globalnym kryzysie finansowym z lat 2007–2009, podczas którego upadek strategicznych instytucji finansowych doprowadził do znacznego rozprzestrzenienia się niestabilności na pozostałe instytucje oraz inne segmenty tego rynku. Choć w dużej mierze ryzyko systemowe dotyczy banków, a polityka makroostrożnościowa koncentruje się
na nadzorowaniu rynku bankowego, to problem może dotyczyć również sektora ubezpieczeń.
W artykule opisano problem ryzyka systemowego na rynku ubezpieczeń gospodarczych. Wpierwszej
części wskazano sposoby definiowania ryzyka systemowego i jego definicje w aktach prawa. Kolejna
część dotyczy ryzyka systemowego na rynku ubezpieczeń, jego źródeł i potencjalnych sposobów jego
mitygacji. Wczęści trzeciej omówiono koncepcje podejścia do zagadnienia ryzyka systemowego na rynku
ubezpieczeń i przedstawiono strategie proponowane przez organy nadzoru. Wpodsumowaniu przedstawiono próbę zreasumowania istniejących poglądów oraz postulaty dla rynku ubezpieczeń w przyszłości.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenia, reasekuracja, ryzyko systemowe, nadzór makroostrożnościowy, EIOPA,
kryzys finansowy, efekt zarażania, resolution.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Acemoglu D., Ozdaglar A., Tahbaz-Salehi A., Systemic Risk and Stability in Financial Networks,
„The American Economic Review” 2015, nr 2(105).
Berdin E., Sottocornola M., Insurance Activities and Systemic Risk, „SAFE Working Paper” 2015, nr 121.
Davis P., Debt, Financial Fragility and Systemic Risk, Oxford University Press, Oxford 1992.
Fedorowicz M., Nadzór makroostrożnościowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.
Grace M., Klein R., Liu Z., Increased Hurricane Risk and Insurance Market Responses, „Journal
of Insurance Regulation” 2005, nr 24.
Gleeson S., Guynn R., Bank Resolution and Crisis Management, Oxford University Press, Oxford 2016.
Langfield S., Pagano M., Bank bias in Europe: effects on systemic risk and growth, „Economic
Policy” 2016, vol. 31.
Latra R.M., Systemic risk, SIFIs and financial stability, „Capital Markets Law Journal” 2019, vol. 6, nr 2.
Macroprudential Supervision in Insurance. Theoretical and Practical Aspects, Monkiewicz J., Małecki
M. [red.], Palgrave MacMillan, Houndmills–New York 2014.
Malik S., Xu T., Interconnectedness of Global Systemically Important Banks and Insurers, „IMF
Working Papers” 2017, nr 17/210.
Morrison A.D., Systemic risks and the ‘too-big-to-fail’ problem, „Oxford Review of Economic Policy”
2011, vol. 27, nr 3.
Rochet J.C., Why Are there So Many Banking Crises. The Politics and Policy of Bank Regulation,
Princeton University Press, Princeton 2007.
Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kryzysu, KiciaM., Korzeniowska A.
[red.], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
Basel Committee on Banking Supervision: Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement, lipiec 2013, http://www.
bis.org/publ/bcbs255.pdf [dostęp: 12.04.2019].
Elliott D.J., Regulating Systemically Important Financial Institutions That Are Not Banks, https://
www.brookings.edu/research/regulating-systemically-important-financial-institutions-that-
-are-not-banks [dostęp: 3.05.2019].
Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, Financial Stability Board
2014, http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf [dostęp: 20.04.2019].
Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2018 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
Warszawa 2019, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_sektor_ubezpieczen_
IV_kw_2018_65498.pdf [dostęp: 12.05.2019].
Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macroprudential perspective – report,
European Systemic Risk Board 2017, https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf [dostęp: 20.04.2019].
Systemic risk and macroprudential policy in insurance, EIOPA 2017, https://eiopa.europa.eu/
Publications/Systemic%20risk%20and%20macroprudential%20policy%20in%20insurance.pdf
[dostęp: 12.04.2019].
Sytuacja sektora bankowego w okresie I–IX 2018, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
Warszawa 2018, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_
BANKOW_2018_09_64165.pdf [dostęp: 12.05.2019].
Thimann Ch., How insurers differ from banks: Implications for systemic regulation, https://voxeu.
org/article/how-insurers-differ-banks-implications-systemic-regulation [dostęp: 4.05.2019].