WU2019.1.6

Glosa aprobująca
do Uchwały Sądu Najwyższego 7 sędziów
z dnia 20 czerwca 2017 roku,
sygn. akt III CZP 114/16
(OSNC 2017 nr 12 poz. 130)

Paulina Wyszyńska-Ślufińska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.1.6

Abstract

Glosa odnosi się do Uchwały Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 20 czerwca 2017 roku, sygnatura akt III CZP 114/16 (OSNC 2017 nr 12, 130). Sąd Najwyższy wskazał, że art. 50 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego użytkowo przez rolnika. Według autorki podjęta uchwała nie przesadzą o tym, że art. 50 ustawy będzie miał zawsze zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika. Decydujące znaczenie będzie miało prawidłowe ustalenie, że pies ten jest wykorzystywany użytkowo w gospodarstwie, przez co możliwe będzie wykazanie związku funkcjonalnego między powstałą szkodą a posiadaniem gospodarstwa.

 

Słowa kluczowe

szkoda, ubezpieczenie obowiązkowe, gospodarstwo rolne, pies, szkoda, rolnik, szkoda wyrządzona przez psa wykorzystywanego użytkowo przez rolnika,

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Adrych-Brzezińska I., Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–
Toruń 2002.
Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.