WU2019.1.4

Ubezpieczenie kosztów świadczeń medycyny
pracy

Jakub Orlicz

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2019.1.4

Abstract

Jednym z największych wyzwań związanych z postępem gospodarczym i społecznym jest zapewnienie ochrony zdrowia. Rozwój nowych technologii i zmiana organizacji oraz warunków wykonywanej
pracy często wiąże się z nowymi, nieznanymi zagrożeniami, które niosą z sobą konieczność odpowiedniej analizy stanu zdrowia pracujących, przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów zapewnienia
im bezpieczeństwa w pracy.
Wzrost znaczenia ubezpieczeń w zakresie zarządzania kosztami prowadzenia działalności gospodarczej w najbliższym czasie może sprawić, że przedsiębiorcy coraz częściej będą chcieli transferować ryzyko poniesienia kosztów świadczeń medycyny pracy do zakładów ubezpieczeń. Te bowiem
zapewniają pracodawcom stabilne i przewidywalne koszty oraz gwarantują odpowiednią dostępność
oraz jakość wykonywanych świadczeń zdrowotnych.
Artykuł niniejszy przybliża specyfikę ubezpieczenia medycyny pracy, podnosząc jednocześnie
związane z nim wątpliwości. Autor opisuje znaczenie medycyny pracy i regulacje prawne, które jej dotyczą, skupiając się na obowiązkach pracodawcy oraz ryzyku finansowym, wiążącym się z wynikającą
z przepisów prawa pracy koniecznością zapewnienia pracownikom opieki zdrowotnej. Ponadto prezentuje regulacje prawne i rozwiązania związane z ubezpieczeniem medycyny pracy, których celem jest
ograniczenie ryzyka pracodawcy, oraz wskazuje rolę ubezpieczenia medycyny pracy w zarządzaniu
ryzykiem poniesienia kosztów badań.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenie, medycyna pracy, badania lekarskie pracowników, zarządzanie ryzykiem, ryzyko poniesienia kosztów.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Adamczyk-Kloczkowska B., Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne, [w:] Ubezpieczenia osobowe,
Wierzbicka E. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Holly R., Ubezpieczenia w polityce zdrowotnej i systemie ochrony zdrowia, „Polityka Zdrowotna”
2004, nr 2.
Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006.
Knight E.H., Risk, uncertainty and profit, Cosimo Classics, New York 2005.
Kodeks pracy. Komentarz, Baran K. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018, LEX.
Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–
Toruń 2006.
Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2016.
Łuczak M., Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Ekonomiczna,
Warszawa 2003.
Michalski T., Ryzyko w działalności człowieka, [w:] Podstawy ubezpieczeń. Tom 1. Mechanizmy
i funkcje, Monkiewicz J. [red.], Poltext, Warszawa 2000.
Szczepańska M., Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Wolters
Kluwer, Warszawa 2013.