WU2018.4.6

Granice pojęcia ruchu pojazdu w rozumieniu
prawa Unii Europejskiej dotyczącego
obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych
– uwagi na tle orzeczenia Trybunału
Sprawiedliwości w sprawie C-648/17 BTA Baltic
Insurance Company

Kinga Konieczna

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.4.6

Abstract

W orzeczeniuwydanym w sprawie C-648/17 Trybunał Sprawiedliwości poddaje analizie pojęcie ruchu
pojazdu celem sprecyzowania jego zakresu znaczeniowego oraz udziela odpowiedzi na pytanie, czy
odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
obejmuje także sytuacje, gdy szkoda została wyrządzona przez pasażera, który wysiadając z samochodu, uszkodził drzwi sąsiedniego pojazdu. Omawiane orzeczeniema doniosłe znaczenie praktyczne,
jako że wypadki komunikacyjne i związane z nimi ubezpieczenia stanowią zdarzenia o dużej wadze
społecznej.W artykule dokonano rozwinięcia argumentacji zaprezentowanej przez Trybunał, uwzględniając przy tymcałokształt dotychczasowej judykatury europejskiej odnoszącej się do wspomnianych
zagadnień, jak również orzecznictwo i poglądy naukiw Polsce.Wskazano też, że zaproponowanyw niniejszym orzeczeniu szeroki sposób wykładni pojęcia ruchu pojazdów przyczyni się do pełniejszej
realizacji postulatu ujednolicania kryteriów ochrony ubezpieczeniowej i zagwarantowania należytej
ochrony ofiarom wypadków komunikacyjnych, wobec tego zasługuje na aprobatę.

 

Słowa kluczowe

ubezpieczenia komunikacyjne, szkoda, ruch pojazdu, odpowiedzialność cywilnoprawna, naprawienie szkody majątkowej.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Albert J., Leader T., Compensation of Victims of Cross-Border Road Traffic Accidents In the EU:
Comparison of National Practices, Analysis of Problems and Evaluation of Options forImproving
the Position of Cross-Border Victims – Report, Contract ETD/2007/IM/H2/116, listopad 2009 r.
Bieniek G., Gudowski J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz.Tom III. Zobowiązania, [red.] T. BielskaSobkowicz, H. Ciepła, M. Sychowicz, R.Trzaskowski, T.Wiśniewski, Cz. Żuławska, Wolters Kluwer,
Warszawa 2018, Lex.
Bucoń P., Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego, Wolters Kluwer,
Warszawa 2008.
Garlicki S., Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 1959.
Justyński T., Glosa do wyroku SN z dnia 13 sierpnia 2008 r., I CSK 56/08, opubl. OSP 2010/3/30.
Hradek J., [w:] European Tort Law 2016, [red.] E. Karner, B.C. Steininger, Berlin–Boston 2017.
Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–
Toruń 2006.
Kunschert A., [w:] Gegel Haftpflichtprozess, CH Beck, München 2004.
Ludwichowska K., Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, TNOiK,
Toruń 2008.
Maśniak D., [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz.TomI, Brodecki Z., Glicz M., Serwach
M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Opinia Rzecznika Generalnego P.Mengozziego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie C-162/13 Damijan
Vnuk przeciwko „Zavarovalnica Triglav” d.d., ECLI:EU:C:2014:106.
Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Papettas J., Direct actions againstinsurers ofintra-community cross-bordertraffic accidents: Rome II
and the Motor Insurance Directives, „Journal of Private International Law” 2012, vol. 8, nr 2.
Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania. Część ogólna, CH Beck, Warszawa 2016.
Renda A., Schrefler L., Full Compensation Of Victims Of Cross- Border Road traffic Acidents In the
EU: The Economic Impact Of Selelcted Options, Centre for European Policy Studies, Brussels
2007.Śmieja A., Machnikowski P., [w:] System prawa prywatnego.Tom 6 Prawo zobowiązań –
część ogólna, Olejniczak A. [red.], CH Beck, Warszawa 2018.
Szpunar A., Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek wypadku komunikacyjnego, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1976.
Wałachowska M., Ziemiak M.P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część
ogólna, Habdas M., Fras M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2018.