WU2018.3.7

Rola funkcji compliance w zarządzaniu ryzykiem
braku zgodności w zakładzie ubezpieczeń

Wojciech Paś

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.7

Abstract

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia roli i znaczenia funkcji compliance
w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności w zakładzie ubezpieczeń w ramach funkcjonowania
i organizacji tej jednostki w strukturach zakładu ubezpieczeń. Metodą, która służy realizacji tego celu,
jest w opinii autora przede wszystkim charakterystyka i ocena aktualnego środowiska regulacyjnego
w kontekście jego wpływu na organizację i funkcjonowanie jednostki ds. zgodności w zakładzie ubezpieczeń. Rozważania poświęcone procesowi zarządzania ryzykiem braku zgodności zostały p

 

Słowa kluczowe

compliance, funkcja zgodności z przepisami, ryzyko braku zgodności, zgodność,
regulacje.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Cichy Ł., Funkcja compliance w bankach, CEDUR, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015.
Hull J.C., Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, PWN, Warszawa 2011.
Mrozowska-Bartkiewicz B., Wnęk A., Funkcja compliance w zakładzie ubezpieczeń, „Prawo
Asekuracyjne” 2016, nr 1.
Rajewski K., Funkcja compliance w strukturze organizacyjnej zakładu ubezpieczeń – wyzwania
i aspekty praktyczne, „Prawo Asekuracyjne” 2018, nr 3.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Szczepańska M., Wajda P.
[red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Zarządzanie ryzykiem bankowym, Iwanicz-Drozdowska M. [red.], Poltex, Warszawa 2017.