WU2018.3.2

Prawo do zapomnienia – ewolucja francuskiego
modelu normatywnego deklaracji ryzyka
ubezpieczeniowego w sektorze bancassurance

Barbara Marlewska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.3.2

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie instytucji prawa do zapomnienia, wynikającej z nowelizowanego w 2016 roku francuskiego kodeksu zdrowia publicznego, oraz jej wpływu na obowiązki
informacyjne kandydatów do ubezpieczenia na życie.
Artykuł jest podzielony na dwie części. Część pierwsza została poświęcona francuskiej regulacji
obowiązków informacyjnych ubezpieczających w umowach ubezpieczenia na życie, w tym ich ewolucji pod wpływem rozwiązań interpretacyjnych Cour de Cassation. Kształt obowiązujących przepisów
został omówiony z odniesieniami do rozstrzygnięć francuskiego Sądu Najwyższego. W drugiej części
przedstawiono pokrótce dwie instytucje kodeksu zdrowia publicznego, które poprzedzają prawo do zapomnienia, mianowicie zakaz dostępu do danych genetycznych oraz tajemnicę lekarską. Następnie
omówione zostało prawo do zapomnienia, zakres jego stosowania oraz treść tego prawa. We wnioskach
porównano opisywaną instytucję z rozwiązaniami prawnymi dostępnymi w polskim systemie prawnym.
Artykuł zawiera odniesienia do orzecznictwa francuskiego Sądu Najwyższego oraz literatury w głównej mierze francuskojęzycznej, co znajduje swoje uzasadnienie w badanej tematyce.

 

Słowa kluczowe

prawo do zapomnienia, deklaracja ryzyka ubezpieczeniowego, ubezpieczenia na życie, prawo francuskie, bancassurance.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Fabre-Magnan M., Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral, Presses Universitaires
de France, Paris 2016.
Gniewek E., Machnikowski P., Kodeks cywilny. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2014.
Kowalewski E., Umowa ubezpieczenia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Toruń 2002.
Laude A., Mathieu B., Tabuteau D., Droit de la santé, Presses Universitaires de France, Paris 2012.
Rapport annuel 2011: Le risque, Cour de Cassation, Moury J. [red.], La Documentation française,
Paris 2011.