WU2018.2.5

Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę osoby
najbliższej bezpośrednio poszkodowanego
a odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń –
przegląd orzecznictwa

Katarzyna Chojecka
Katarzyna Wiśniewska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.5

Abstract

Problem przyznawania zadośćuczynień za krzywdę osoby najbliższej bezpośrednio poszkodowanego
jest wyzwaniem nie tylko dla zakładów ubezpieczeń, ale również dla sądów powszechnych. Artykuł
stanowi próbę opracowania niejednolitego orzecznictwa w przedmiotowych sprawach i podsumowania
jego konsekwencji dla rynku ubezpieczeniowego.
Wczęści pierwszej zostało opisane orzecznictwo sądów powszechnych zasądzające zadośćuczynienie pieniężne na rzecz osób najbliższych z uwzględnieniem rozszerzającej wykładni przepisów prawa
cywilnego. W części dalszej przedstawiono wyroki sądów powszechnych oddalające powództwa i odwołujące się do tradycyjnego rozumienia przepisów o ochronie dóbr osobistych. Następnie omówiono
uchwały Sądu Najwyższego, stanowiące próbę ujednolicenia wykładni przepisów w przedmiotowych
sprawach, oraz podkreślono ich znaczenie dla rynku ubezpieczeniowego. We wnioskach wskazano
na konieczność ustalenia stabilnych i spójnych reguł przyznawania rekompensaty za krzywdę osób
najbliższych w zakładach ubezpieczeń oraz zaakcentowano istotność uchwał Sądu Najwyższego dla
stworzenia jednolitej polityki w powyższym zakresie. Wpodsumowaniu podkreślono również konieczność stworzenia jasnych i niebudzących wątpliwości przepisów, które byłyby podstawą do zasądzania
należnych pokrzywdzonym rodzinom roszczeń.

 

Słowa kluczowe

zadośćuczynienie, osoby najbliższe, bezpośrednio pokrzywdzony, rynek ubezpieczeniowy, ochrona dóbr osobistych, dobra osobiste

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Bagińska E., Dopuszczalność dochodzenia przez osoby bliskie zadośćuczynienia w związku z doznaniem poważnej szkody na osobie przez bezpośrednio poszkodowanego, „Iustitia” 2016 nr
2(24).
Janiszewska B., O ustalaniu wysokości zadośćuczynienia za krzywdę, „Monitor Prawniczy” 2015,
nr 23.
Kaliński M., Ograniczenie indemnizacji do podmiotów bezpośrednio poszkodowanych w związku
z nowelizacją art. 446 Kodeksu Cywilnego, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 3.
Michałowska K., Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym, www.sip.
legalis.pl [dostęp: 1.10.2018].
Szymańska vel Szymanek P., Zadośćuczynienie za poważny uszczerbek na zdrowiu najbliższego
członka rodziny, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 11.
Wałachowska M., Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za zerwanie więzi rodzinnych w razie
doznania przez osobę bliską poważnego uszczerbku na zdrowiu, „Przegląd Sądowy” 2017 nr 9.
Wniosek Rzecznika Finansowego z dnia 21 kwietnia 2017 r., sygn. RF/108/17/TML w: https://rf.gov.
pl/pdf/RF_do_SN_zadosc_stany_wegetatywne1.pdf [dostęp: 16.07.2018].
Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. DPP/WOPIII/0260/10/1/2017/
BW, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2017, nr 4.