WU2018.2.3

Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów
w dyrektywie 2009/22/WE oraz w propozycji
„nowego ładu dla konsumentów”

Hanna Misiak

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2018.2.3

Abstract

Obowiązująca w europejskim prawie definicja zbiorowych praw konsumentów ma charakter negatywny
i sprowadza się do stwierdzenia, że zbiorowym interesem konsumentów nie jest suma indywidualnych
interesów konsumentów. Definicja ta stała się przedmiotem krytyki w doktrynie. Komisja Europejska
w kwietniu 2018 roku w ramach pakietu „Nowy ład dla konsumentów” zaproponowała jej zmianę.
Postulowana zmiana wiąże omawiane pojęcie jedynie z prawem cywilnym, usuwając je zarazem z zakresu aktywności organów administracyjnych.

 

Słowa kluczowe

dyrektywa 2009/22/WE, nowy ład dla konsumentów, ochrona konsumentów, powództwo przedstawicielskie, zbiorowe interesy konsumentów.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Borkowski Ł., Chmielewski K., Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w orzecznictwie
i praktyce gospodarczej – zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego”
2017, nr 10.
Cappelletti M., Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile, „Rivista di diritto processuale” 1975.
Donzelli R., La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, Jovene, Neapol 2008.
Graziuso E., La tutela del consumatore contro le clausole abusive, Giuffrè, Mediolan 2010.
Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumenta. Komentarz, Wolters Kluwer,
Warszawa 2008.
Menchini S.[red.], Le azioni seriali, Edizioni Scientifiche Italiane, Neapol 2008.
Oxford English Dictionary, www.oed.com [dostęp: 21.09.2018].
Safjan M., Gorywoda Ł., Jańczuk A., Taking Collective Interest of Consumers Seriously: A View from
Poland, EUI Working Paper 2008, nr 26, San Domenico di Fiesole 2008.
Sieradzka M., Wykładnia pojęcia „zbiorowy interes konsumentów” na tle orzecznictwa, „Glosa”
2008, nr 3.
Sieradzka M., Instrumenty ochrony konsumentów w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
z 2007 r. – potrzeba zmian?, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2012, nr 2.
Sieradzka M., Próba dookreślenia terminu „zbiorowy interes konsumentów” – definicja oraz jej
wyznaczniki, Krajowa Konferencja Konsumencka, Katowice 9 maja 2016.
Skoczny T., Jurkowska-Gomułka A., Miąsik D., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.
Komentarz, CH Beck, Warszawa 2009.
Słownik języka polskiego PWN, www.sjp.pl [dostęp: 21.09.2018].
Szydło M., Publicznoprawna ochrona zbiorowych interesów konsumentów, „Monitor Prawniczy”
2004, nr 17.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Banasiński C., Piontek E. [red.], Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, PWN, Warszawa 1972.
Wesołowska I., Przesłanki uznania praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, nr 4.