WU2017.4.2

Determinanty rozwoju odwróconego kredytu
hipotecznego na rynku polskim

Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

DOI: https://doi.org/10.33995/wu2017.4.2

Abstract

Rozwój odwróconego kredytu hipotecznego na rynku polskim jest uwarunkowany wieloma czynnikami, które w literaturze przedmiotu z reguły dzieli się na demograficzne, ekonomiczne i społeczne.
Jednak wśród nich znajdują się zarówno czynniki, które powinny pozytywnie wpływać na rozwój tego
produktu, jak i czynniki, których oddziaływanie jest negatywne. W niniejszym artykule podjęto próbę
sklasyfikowania determinant rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego przez pryzmat ich funkcji
– hamującej lub stymulującej rozwój. Pozwoliło to na wyodrębnienie tych determinant, które stanowią
szczególnie ważną barierę w wykreowaniu tego produktu na rynku polskim.

 

Słowa kluczowe

equity release, odwrócony kredyt hipoteczny, determinanty rozwoju, rynek polski.

 

Pełna treść artykułu:

PDF

Bibliografia

Barembruch A., Hazard moralny w działalności pośredników finansowych, „Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 4/5.
Bishop T.B, Shan H., Reverse Mortgages: A Closer Look at HECM Loans, 2008, http://www.nber.org/
programs/ag/rrc/08-Q2%20Bishop,%20Shan%20FINAL.pdf [dostęp: 25.03.2017].
Blake D., Cairns A.J., Dowd K., Living with mortality: longevity bonds and other mortality-linked
securities, „British Actuarial Journal” 2006, vol. 12, nr 1.
Caplin A., Inertia in the U.S. Housing Finance Market: Cases and Causes, Paper Prepared for the
Joint AEA/AREUEA Session, New York University, New Orleans 2000.
Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu
Społecznego, Warszawa 2015.
Clark R.L., Morrill M.S., Allen S., Pension plan distributions: the importance of financial literacy, [w:]
Financial Literacy: Implications for Retirement Security and the Financial Marketplace, Mitchell
O.S., Lusardi A. [red.], Oxford University Press, Oxford 2011.
Coughlan G., Epstein D., Sinha A., Honig P., Q-Forwards: Derivatives for Transferring Longevity
and Mortality Risk, Pension Advisory Group, JPMorgan, 2007, https://www.researchgate.net/
publication/256109844_q-Forwards_Derivatives_for_Transferring_Longevity_and_Mortality_Risks
[dostęp: 26.07.2017].
Czapiński J., Góra M., Świadomość „emerytalna” Polaków. Raport z badania ilościowego, Publikacje
Europejskiego Kongresu Finansowego, Warszawa 2016.
Czech T., Odwrócony kredyt hipoteczny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Dowd K., Blake D., Cairns A.J.G., Dawson P., Survivor swaps, „The Journal of Risk and Insurance”
2006, vol. 73, nr 1.
Equity Release Market Report Spring 2017, http://www.equityreleasecouncil.com/document-library/
equity-release-market-report-spring-2017/ [dostęp: 04.03.2017].
Fornero E., Rossi M.C., Brancati M.C., Explaining why, right or wrong, (Italian) households do not
like reverse mortgages, „Journal of Pension Economics and Finance” 2016, 15.
Gibler K., Rabianski J., Elderly Interest in Home Equity Conversion, „Housing Policy Debate” 1993,
vol. 4, Issue 4.
Grabowska A., Seniorzy jako konsumenci. Wnioski na temat marketingu usług finansowych kierowanych do osób starszych, [w:] Zasada równego traktowania – prawo i praktyka. Osoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zalecenia, „Biuletyn RPO” 2013, nr 4.
Grzeszczuk-Gniewek M., Odwrócony kredyt hipoteczny, „Państwo i Społeczeństwo” 2015, nr 2.
Gwizdała J.P., Wpływ czynników demograficzno-społecznych na rozwój odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2015,
nr 3, tom 2: Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza.
Joosten A., Equity Release Products. Analysis for the Netherlands, „Netspar Academic Series” 2015,
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=138960 [dostęp: 15.04.2017].
Kłobukowska J., Produkty equity release – szansa czy zagrożenie dla polskich seniorów?, „Pieniądze
i Więź” 2013, vol. XVI, nr 1(58).
Komisja Europejska, The 2015 Ageing Report, 2015.
Kowalczyk-Rólczyńska P., Rólczyński T., Odwrócony kredyt hipoteczny – dodatkowe źródło zabezpieczenia emerytalnego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, nr 3.
Kuchciak I., Odwrócona hipoteka jako odpowiedź sektora bankowego na trendy demograficzne,
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2010, tom 44, nr 2.
Ministerstwo Finansów, Założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, 2011.
Nakajima M., Telyukova I.A., Reverse Mortgage Loans: A quantitative analysis, „Working Paper”
2013, no. 13–27, Research Department, Federal Reserve Bank Of Philadelphia, June 4.
NBP (2016a), Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych wIII kw. 2015 r., Warszawa 2016.
NBP (2016b), Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa 2016, http://www.nbp.pl/
systemfinansowy/rsf022016.pdf [dostęp: 10.06.2017].
Ochocka A., Zmiany w „hipotece odwróconej”. Aspekty praktyczne stosowania ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, UKNF, Materiały z seminarium dotyczącego odwróconego kredytu
hipotecznego, Warszawa 2015.
Shan H., Reversing the trend: the recent expansion of the reverse mortgage market, „Real Estate
Economics” 2011, 39.
TNS Polska, Oszczędzanie długoterminowe – opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa, 2014, https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/listopad_2014/konferencja_prasowa/Raport_2014_11_oszczedzanie_dlugoterminowe_pelny.pdf [dostęp: 08.06.2016].
UKNF (2016a), Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia
Emerytalnego w roku 2015, Warszawa 2016.
UKNF (2016b), Informacja dotycząca pracowniczych programów emerytalnych w 2015 r., https://
www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/informacja_PPE_w_2015_46129_56356.pdf [dostęp:
10.05.2017].
UKNF, Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego
w 2016 roku, Warszawa 2017.
ZBP, Raport: Symulacja możliwości zwiększenia budżetów domowych seniorów przy wykorzystaniu raty kapitałowej odwróconego kredytu hipotecznego dla rożnych rodzajów nieruchomości,
Warszawa 2012.
ZUS, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji i podwyższeniu świadczeń najniższych w marcu 2017
roku, Warszawa 2017.