Stanowisko w procesie konsultacji EIOPA w sprawie rewizji infrastruktury w ramach Solvency II

Insurance Europe zajęła stanowisko w ramach procedury konsultacji zorganizowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w sprawie rekomendacji udzielonej Komisji Europejskiej w kwestii standardów wyznaczania i rekalibracji kategorii ryzyk infrastrukturalnych opisanych w dyrektywie Solvency II. W swoim stanowisku Insurance Europe stwierdziła, że rekomendacja EIOPA nie usuwa przeszkód utrudniających inwestycje infrastrukturalne. Wyraziła również pogląd, że zaproponowany w rekomendacji zestaw kryteriów identyfikacyjnych jest zbyt restrykcyjny i stanowi znaczne obciążenie dla ubezpieczycieli, którzy muszą zweryfikować zgodność z tymi kryteriami.Insurance Europe wskazała, że propozycja EIOPA w dalszym ciągu wyolbrzymia ryzyko inwestycyjne w zakresie zarówno aktywów, jak i długów infrastrukturalnych, nie zapewniając jednocześnie żadnych korzyści wynikających z dywersyfikacji, które takie inwestycje przyniosłyby portfolio inwestycyjnemu ubezpieczyciela. Stwierdziła również, że rekomendacja EIOPA nadmiernie polega na dostępności ratingów pochodzących od autoryzowanych agencji oraz, że ubezpieczyciele powinni mieć możliwość korzystania z innych metod dokonywania oceny kredytowej infrastruktury, takich jak ratingi zewnętrzne.