Poniżej dostępne są dokumenty samoregulacyjne, rekomendacje i dokumenty standaryzacyjne, wypracowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

„Wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji.”

Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (ufk)

Przykładowa Karta Produktu ufk

Minimalne Wymogi Informacyjne

Rekomendacja Wzory Porozumień Koasekuracyjnych
POROZUMIENIE O KOASEKURACJI
(bez postanowien dotyczacych przetargów publicznych)

POROZUMIENIE O KOASEKURACJI
(z postanowieniami dotyczącymi przetargów publicznych)

Dobre praktyki PIU w zakresie ubezpieczeń sprzętu
Dobre praktyki zostały przyjęte przez zarząd PIU w lutym 2017 r. Dobre praktyki stosowane są obecnie przez następujące firmy: PZU, Warta, Ergo Hestia, Cardif Polska, Mondial Assistance, TU Europa, AXA TUiR (lista aktualizowana, stan na 18 kwietnia 2017 r.)

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

17 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 Sędziów podjął uchwałę w sprawie najmu pojazdu zastępczego sygn. akt III CZP 5/11. Z treścią uchwały wraz z uzasadnieniem można zapoznać się TUTAJ. Zasadność pokrycia kosztów najmu pojazdu zastępczego określa się na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem stanowiska Sądu Najwyższego zawartego w powyższej uchwale.

Komunikat Izby z 20.01.2012 – po opublikowaniu uzasadnienia do uchwały.

 

Utrata wartości handlowej pojazdu po szkodzie

Polska Izba Ubezpieczeń przedstawia ogólną informację w sprawie rynkowego ubytku wartości handlowej pojazdu po szkodzie. Kryteria te opracowane zostały przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT.
Autorytet i profesjonalizm Stowarzyszenia są powszechnie uznawane przez rynek ubezpieczeniowy. Wskazania zawarte w instrukcji są akceptowane i stosowane w codziennej pracy rzeczoznawców samochodowych. Instrukcja nie ma charakteru normatywnego, a jedynie informacyjny. Celem publikacji fragmentów treści instrukcji jest dostarczenie wszystkim poszkodowanym jak najlepszej wiedzy w sprawie zasad uznawania przez ubezpieczycieli roszczeń związanych z ubytkiem wartości handlowej pojazdu.

Instrukcja

Rekomendacje Bancassurance

I Rekomendacja Bancassurance
II Rekomendacja Bancassurance
III Rekomendacja Bancassurance