Raport nt. ubezpieczeń komunikacyjnych w latach 2006 – 2008

Opracowanie to jest efektem prac i analiz prowadzonych przez Komisję Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU.

Raport opisuje działalność krajowych ubezpieczycieli komunikacyjnych, podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i dotyczy wyłącznie działalności bezpośredniej. Zebrane dane pochodzą z publikacji KNF oraz Głównego Urzędu Statystycznego. W raporcie uwzględniono także dane Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR dotyczące rynku motoryzacyjnego oraz nformacje o wypadkach drogowych przedstawione w raporcie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Opracowanie dotyczy wyłącznie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) oraz ubezpieczenia autocasco (AC).

Raport nt. ubezpieczeń komunikacyjnych zapoczątkowuje cykl tego typu publikacji opracowywanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Cykl ten opisywać będzie poszczególne segmenty rynku ubezpieczeń zarówno majątkowych, jak i życiowych.

Pełna wersja raportu: „Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006-2008”.