Propozycja zmiany przepisów dotyczących regresu Skarbu Państwa za szkody wyrządzone funkcjonariuszom Policji

Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła Ministrowi Finansów propozycję zmiany przepisów dotyczących regresu Skarbu Państwa za szkody wyrządzone funkcjonariuszom Policji.

Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU przygotowała wraz z Rzecznikiem Ubezpieczonych propozycję zmian przepisów dotyczących dopuszczalności żądania przez Skarb Państwa zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone funkcjonariuszom Policji.

W obecnym stanie prawnym występują wątpliwości, czy i w jakim zakresie Skarb Państwa, który spełnił świadczenie dla funkcjonariusza, może żądać od pozostałych podmiotów zobowiązanych in solidum jego zwrotu, a w szczególności czy może żądać jego zwrotu od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Z tego względu przygotowana została propozycja odpowiednich zmian w przepisach prawa.

Projekt zakłada, że z tytułu wypłaty odszkodowania Skarbowi Państwa nie przysługuje roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę o zwrot wypłaconych świadczeń, bowiem świadczenia te mają w zdecydowanej większości charakter zabezpieczenia społecznego, do którego zapłaty Skarb Państwa zobowiązany jest z mocy ustawy.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której sprawca wypadku wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu (albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii), bądź zbiegł z miejsca zdarzenia. Powyższe okoliczności zasługują na społeczną dezaprobatę, a ich sprawcy powinni ponosić konsekwencje tych zasługujących na potępienie zachowań.

Projekt został przekazany Ministrowi Finansów w celu jego uwzględnienia w trakcie prac Grupy Roboczej ds. Przeglądu Prawa Ubezpieczeń Rady Rozwoju Rynku Finansowego.