6 listopada 2009
/
Aktualności

Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła Ministrowi Finansów propozycję zmiany przepisów dotyczących regresu Skarbu Państwa za szkody wyrządzone funkcjonariuszom Policji.

Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU przygotowała wraz z Rzecznikiem Ubezpieczonych propozycję zmian przepisów dotyczących dopuszczalności żądania przez Skarb Państwa zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone funkcjonariuszom Policji.

W obecnym stanie prawnym występują wątpliwości, czy i w jakim zakresie Skarb Państwa, który spełnił świadczenie dla funkcjonariusza, może żądać od pozostałych podmiotów zobowiązanych in solidum jego zwrotu, a w szczególności czy może żądać jego zwrotu od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Z tego względu przygotowana została propozycja odpowiednich zmian w przepisach prawa.

Projekt zakłada, że z tytułu wypłaty odszkodowania Skarbowi Państwa nie przysługuje roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę o zwrot wypłaconych świadczeń, bowiem świadczenia te mają w zdecydowanej większości charakter zabezpieczenia społecznego, do którego zapłaty Skarb Państwa zobowiązany jest z mocy ustawy.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której sprawca wypadku wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu (albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii), bądź zbiegł z miejsca zdarzenia. Powyższe okoliczności zasługują na społeczną dezaprobatę, a ich sprawcy powinni ponosić konsekwencje tych zasługujących na potępienie zachowań.

Projekt został przekazany Ministrowi Finansów w celu jego uwzględnienia w trakcie prac Grupy Roboczej ds. Przeglądu Prawa Ubezpieczeń Rady Rozwoju Rynku Finansowego.