Projekt powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyresortowych Zespołów Roboczych do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro

W dniu 14 lipca Polska Izba Ubezpieczeń otrzymała projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Międzyresortowych Zespołów Roboczych do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.

Zadaniem powołanego Komitetu Koordynacyjnego będzie podejmowanie decyzji oraz wyznaczanie, inicjowanie oraz monitorowanie działań związanych z przygotowaniem Polski do przystąpienia do strefy euro. Natomiast do Rady Koordynacyjnej będzie w szczególności należeć współdziałanie z Pełnomocnikiem Rządu w zakresie monitorowania ewentualnych zagrożeń towarzyszących procesowi wprowadzania euro w Polsce, koordynowanie prac Zespołów Roboczych i Grup Roboczych oraz koordynowanie prac i działań przygotowawczych do wprowadzenia euro. Zespoły Robocze będą organami opiniodawczo-doradczymi Rady Koordynacyjnej i do ich zadań wspólnych zależeć będzie przygotowanie zaleceń, ekspertyz i opinii oraz informacji cząstkowych do sporządzenia Narodowego Planu Wprowadzenia Euro.

Polska Izba Ubezpieczeń została zaproszona do udziału w Zespole Roboczym do Spraw Sektora Finansowego i Stabilizacji Finansowej. Do zadań tego Zespołu w szczególności będzie należeć:

1/ identyfikowanie niezbędnych działań przygotowawczych w sektorze finansowym w związku z planowanym wprowadzeniem euro w naszym kraju, jak również ustalanie zasad i harmonogramu ich realizacji,
2/ monitorowanie działań przygotowawczych w sektorze finansowym do wprowadzenia euro.

Polska Izba Ubezpieczeń będzie aktywnie uczestniczyć w pracach Zespołu i na bieżąco informować swoich członków o postępach tych prac.