Program Dzielenia się Wiedzą Ubezpieczeniową PIU i WNE UW

Polska Izba Ubezpieczeń wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynają Program Dzielenia się Wiedzą Ubezpieczeniową. Adresowany jest on do studentów oraz kadry naukowej zarówno wydziału, jak i całej uczelni.

Program opierać się będzie na dwóch elementach: cyklu wykładów otwartych na WNE UW, prowadzonych przez ekspertów rynku ubezpieczeniowego, a także płatnych praktykach dla studentów tego wydziału w PIU.

Pierwszy wykład otwarty odbędzie się 26 października br. Kolejne odbywać się będą raz w miesiącu, wyłączając okresy sesji egzaminacyjnych, ferii i wakacji.

Popularyzacja wiedzy ubezpieczeniowej i podejmowanie działań edukacyjnych jest jedną z najważniejszych funkcji publicznych PIU. Ważnym elementem wypełniania tej roli jest ścisła i bieżąca współpraca z renomowanymi ośrodkami akademickimi. Współpraca ta odbywała się dotąd na kilku płaszczyznach, m.in. poprzez: przygotowywanie merytoryczne konferencji branżowych, redagowanie „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, organizację konkursów na prace dyplomowe.

Jedną z grup docelowych szczególnie zainteresowanych problematyką ubezpieczeniową są studenci kierunków ekonomicznych. Są oni naturalnym odbiorcą informacji i wiedzy nt. ubezpieczeń.

Wielu z nich w przyszłości może być zainteresowanych podjęciem pracy na rynku ubezpieczeniowym, a dziś poszukuje miejsca, gdzie mogliby odbyć praktyki.

Dlatego właśnie PIU wespół z WNE UW przygotowała Program Dzielenia się Wiedzą Ubezpieczeniową. W ramach programu, PIU otrzymała status instytucji współpracującej z WNE UW. Więcej informacji nt. programu na stronie internetowej WNE UW:
http://www.wne.uw.edu.pl/promocja/index.php?id=4