Polskie firmy ubezpieczyły obroty warte pół biliona złotych

W 2018 r. suma ubezpieczonych obrotów polskich firm przekroczyła po raz pierwszy w historii 0,5 bln zł i była o 10 proc. wyższa niż rok wcześniej. Łączna kwota ubezpieczonych należności to blisko 157 mld zł, czyli o 9 proc. więcej niż w 2017 r.

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, znacznie zwiększyło się zaangażowanie polskich ubezpieczycieli we wsparcie eksportu. Dynamika w przypadku ochrony kredytów eksportowych wyniosła aż 112 proc. W zeszłym roku polskie przedsiębiorstwa znacznie zwiększyły eksport, w związku z tym pojawił się popyt na te ubezpieczenia. Spadła z kolei wartość ubezpieczanych należności krajowych – ze 105 mld zł do 101,7 mld zł. Powodem spadku jest pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, mimo wysokiego wzrostu PKB w ubiegłym roku. Wiele firm nie jest w stanie skompensować wyższymi cenami wzrostu kosztów działalności. W styczniu br., 98 przedsiębiorstw było niewypłacalnych, co stanowi wzrost rok do roku o 20 proc. W lutym tego roku ogłoszono 47 upadłości. – Rosną zatory płatnicze, co znajduje odzwierciedlenie w polityce zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń – mówi Rafał Mańkowski, ekspert-analityk w PIU.

Choć w 2018 r. spadła wartość wypłacanych odszkodowań (o 8 proc.), to część zakładów ubezpieczeń zawiązało jednak wyższe rezerwy na przyszłe wypłaty. – Widać pogorszenie się kondycji finansowej przedsiębiorstw i może to skutkować wyższymi kwotami wypłacanych odszkodowań w 2019 r. – wyjaśnia Rafał Mańkowski.

Kredyt kupiecki jest ważniejszym źródłem krótkoterminowego finansowania działalności przedsiębiorstw niż krótkoterminowe kredyty bankowe. Widać to też w sektorze ubezpieczeniowym. Ekspozycja krajowa ubezpieczeń należności pod koniec grudnia ub.r. była wyższa niż łączna kwota krótkoterminowych kredytów udzielanych przez banki.

Wielkości (mln zł) 2017 2018 Dynamika rdr (proc.)
Ekspozycja krajowa (na 31 grudnia) 105 168 101 729 97
Ekspozycja eksportowa (31 grudnia) 49 254 55 208 112
Ekspozycja łączna (31 grudnia) 154 422 156 937 109
Ubezpieczone obroty krajowe 358 953 399 512 111
Ubezpieczone obroty eksportowe 98 139 105 389 107
Ubezpieczone obroty łącznie 457 092 504 901 110
Składki przypisane brutto 550 612 111
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 407 374 92