Pierwsze czytanie projektu ustawy – o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wraz z projektami aktó

W dniu 8 kwietnia 2010. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy – o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wraz z projektami aktów wykonawczych (druk nr 2875) na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów ww. ustaw do dyrektywy 2007/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG oraz dyrektywy 2002/83/WE, 2004/39/WE, 2005/68/WE i 2006/48/WE w zakresie zasad proceduralnych i kryteriów oceny stosowanych w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów lub akcji w podmiotach sektora finansowego wraz ze wskazaniem terminów na dokonanie poszczególnych czynności oraz ujednolicone we wszystkich sektorach kryteria oceny ostrożnościowej. Ponadto nowelizacja zakłada dostosowanie ustawy – Prawo bankowe do dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych w zakresie możliwości połączenia się banku z instytucją kredytową.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, w obecnym stanie prawnym, normuje kwestię nabywania akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń, zbywania takich akcji oraz obowiązek zawiadamiania organu nadzoru o nabyciu lub zbyciu akcji lub praw z akcji w art. 35 – 37 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Dokonanie implementacji dyrektywy 2007/44/WE wymaga zmiany wymienionych artykułów. Pozostałe zmiany ujęto w zmienionym art. 35, dodanych artykułach 35a – 35o, zmienionych art. 36 i 37 oraz w zakresie reasekuracji – w art. 223f ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Celem kontynuowania prac legislacyjnych nad projektem ustawy Komisja finansów Publicznych skierowała projekt do Stałej Podkomisji ds. Instytucji Finansowych. Nie ustalono terminu pierwszego posiedzenia podkomisji, jednakże prace w podkomisji winny być zakończone do dnia 4 maja br. celem przygotowania jednolitego sprawozdania Komisji Finansów Publicznych najpóźniej do dnia 7 maja br.