Polska Izba Ubezpieczeń od 1998 r. jest członkiem Insurance Europe. 
Insurance Europe – to organizacja zrzeszająca izby i związki ubezpieczeniowe z 33 europejskich krajów. Integruje działania partnerów z wszystkich stron starego kontynentu. Podstawowym wyzwaniem jakie stawia sobie organizacja jest rozwiązywanie problemów związanych ze strategicznymi interesami europejskich firm ubezpieczeniowych. W szczególności dotyczy to ich otoczenia prawnego.

Insurance Europe Misję swoją realizuje na trzech płaszczyznach. Pierwsza sfera działalności obejmuje podejmowanie globalnych problemów. W praktyce polega to na reprezentowaniu europejskiego środowiska ubezpieczeniowego na forum takich organizacji jak OECD, WTO czy IAIS.

Drugie wyzwanie wiąże się z rozwijaniem biznesu ubezpieczeniowego, w kontekście jego wpływu na struktury społeczno-ekonomiczne. W ramach tej działalności Insurance Europe podejmuje więc:

• promocję rozwiązań ubezpieczeniowych we wszystkich obszarach występowania ryzyka,
• współpracę z instytucjami akademickimi oraz naukowymi a także stowarzyszeniami handlowymi,
• promocję wartości podstawowych oraz etyki ubezpieczeń.

Trzecia, najszersza płaszczyzna działania obejmuje wszelkie zagadnienia wewnętrznego, europejskiego rynku ubezpieczeń. Insurance Europe podejmuje się więc aktywność na rzecz:

• otwartości i liberalizacji rynku ubezpieczeniowego i finansowego w Europie (najważniejsza jest w tym względzie walka o integrację rynku i związane z tym prowadzenie lobbingu oraz szeregu studiów i analiz),
• podwyższania standardów działania rynku finansowego (wdrażanie regulacji międzysektorowych, monitorowanie nowych podmiotów na rynku oraz promocja podatkowo neutralnych rozwiązań prawnych dla branży ubezpieczeń),
• rozwoju i wzmacniania instytucji nadzorujących rynek ubezpieczeniowy oraz opracowujących standardy rachunkowe (promocja koordynacji działań nadzorców oraz praca na rzecz wdrażania nowoczesnych i skutecznych schematów działania dla sektora),
• promocji rozwoju uporządkowanego i skonkuryzowanego rynku inwestycji instytucjonalnych,
• angażowania się w prace legislacyjne dotyczące nowych sfer działania rynku (promocja Best Practice Guides w sektorze ubezpieczeniowym oraz analizowanie alternatywnych rozwiązań legislacyjnych)
• zabezpieczania najlepszych warunków dla rozszerzenia się Unijnego rynku ubezpieczeń (wsparcie rozwoju rynków nowych państw członkowskich oraz pomoc przy dostosowywaniu modeli prawnych do warunków panujących w UE).