Nowe rekomendacje bancassurance

Polska Izba Ubezpieczeń i Związek Banków Polskich ogłosiły trzecią rekomendację dobrych praktyk dla rynku bancassurance. Dokument dotyczy tzw. ubezpieczeń inwestycyjnych lub oszczędnościowych. Wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r. Jednocześnie zaktualizowana została I rekomendacja dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi. Celem obu dokumentów jest poprawa standardów na rynku bancassurance i spełnienie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego.
Prace nad projektem „III rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym” prowadzone były przez kilkanaście miesięcy przez zespoły ekspertów powołane w ZBP i PIU. Projekt dokumentu był też przedmiotem szczegółowych konsultacji z Komisją Nadzoru Finansowego, UOKiK, Ministerstwem Finansów i Rzecznikiem Ubezpieczonych. Centralną częścią rekomendacji jest określenie obowiązków informacyjnych banku wobec klienta poprzez wskazanie minimalnego zakresu informacji, które powinny być przekazane konsumentowi przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową. Dotyczy to w szczególności dokumentów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz warunków ubezpieczenia, które powinny zawierać między innymi informacje o: kosztach ponoszonych przez klienta i sposobie ich obliczania, zasadach ustalania wysokości świadczeń należnych konsumentowi oraz możliwości wystąpienia ryzyka związanego z daną inwestycją. Klient powinien też otrzymać jasną informację, czy bank występuje w roli ubezpieczającego czy też pośrednika. 
„III Rekomendacja nakłada obowiązek, aby dokumenty przekazywane klientowi były napisane w sposób przejrzysty, jasny i niebudzący wątpliwości u czytelników, a wszelkie sformułowania niejednoznaczne były interpretowane na korzyść klienta. Biorąc pod uwagę doświadczenia sektora finansowego z wdrażaniem dyrektywy MIFID, w dokumencie uwzględniono też część przepisów dotyczącą sprawdzenia warunków objęcia klienta ochroną ubezpieczeniową. Banki zobowiązały się m.in. do sprawdzania, czy dany klient spełnia wymogi objęcia ochroną, przewidziane w warunkach ubezpieczenia (w szczególności wiek). Dodatkowo, w przypadku skorzystania przez klienta z prawa do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej banki mają obowiązek poinformowania go o wszelkich konsekwencjach tej rezygnacji, w tym o ewentualnych związanych z nią kosztach. Za pożądany standard rynkowy uznano także zasadę, że materiały informacyjne na temat ubezpieczeń powinny zawierać informację o stosowaniu przez banki i ubezpieczycieli postanowień Rekomendacji.” – tłumaczy Małgorzata Knut, przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance PIU.

O rozwiązania zastosowane w III Rekomendacji została zaktualizowana I Rekomendacja PIU i ZBP dotycząca ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi. Wprowadzone do niej zmiany są również odpowiedzią na postulaty KNF oraz aktualne zmiany na rynku. Do dokumentu dodano m.in. nowy paragraf określający zasady postępowania banku w przypadku, gdy ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie kredytu oraz relacji pomiędzy bankiem a klientem, gdy bank uzna za niezasadne dalsze dochodzenie roszczenia od ubezpieczyciela (umowa przelewu wierzytelności z osobą uprawnioną albo spadkobiercą).

„Rekomendacje przygotowane wspólnie przez środowisko bankowe i ubezpieczeniowe dotyczą znaczącej części rynku ubezpieczeń. Jak pokazują zebrane przez PIU wyniki rynku bancassurance po II kwartale 2012 r., wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w tym kanale to 11,2 mld zł dla ubezpieczeń na życie i 690 mln zł dla ubezpieczeń majątkowych” – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Na rynku życiowym bancassurance to 57,5 proc. składki, a na majątkowym – 6,7 proc. Aż 88 proc. składki pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie to produkty inwestycyjne. Wśród ubezpieczeń majątkowych nadal dominują produkty powiązane z kredytami – ubezpieczenia finansowe oraz nieruchomości.

I rekomendacja dobrych praktyk
III rekomendacja dobrych praktyk 

Przeczytaj raport na temat bancassurance po II kw. 2012

Pod koniec września 2012 roku na zlecenie Związku Banków Polskich, TNS zrealizował badanie poświęcone bancassurance. Badanie zostało przeprowadzone w dwustu placówkach bankowych z całego kraju, które reprezentują wszystkie typy banków krajowych. Z badania wynika, że zdecydowana większość bankowców (87%) widzi potencjał w łączeniu usług bankowych i ubezpieczeniowych. Co ważne, zdecydowana większość respondentów (66%) jest zdania, że usługi tego typu są wartością dodaną dla klientów ich banku. Z badania wynika również, że podobnie jak w zeszłym roku większość klientów decyduje się dodatkowo ubezpieczyć kredyty hipoteczne (77%) i konsumenckie (73%), a blisko połowa (46%) ubezpiecza karty płatnicze. W przypadku ubezpieczenia kredytów konsumenckich oraz kart płatniczych w ciągu ostatniego roku zainteresowanie klientów tymi usługami wzrosło – o 7pp. dla kredytów konsumenckich oraz 4pp. dla kart płatniczych.
„Dane na temat rozwoju ubezpieczeń kredytów konsumenckich i kart płatniczych wskazują kilkuprocentowy wzrost zainteresowania klientów tymi usługami. Świadczyć to może o tym, że w tak trudnych czasach rośnie świadomość Polaków dotycząca możliwości zabezpieczania produktów bankowych, z których korzystają” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.
Po wejściu w życie III rekomendacji Związek Banków Polskich zamierza monitorować jej wdrożenie i powszechność stosowania oraz komunikować postępy w jej wprowadzaniu przez kolejne banki i firmy ubezpieczeniowe. ZBP liczy na to, że Dobre Praktyki Bancassurance staną się powszechnie obowiązującym standardem w zakresie ubezpieczeń powiązanych z produktami bankowymi i będą zapewniać wysoką jakość usług świadczonych przez banki.

Prezentacja na temat rekomendacji dla bancassurance