List do KE i EIOPA popierający rewizję Solvency II pod kątem kalibracji infrastruktury

24 marca Insurance Europe wystąpiła do Komisji Europejskiej (KE) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w sprawie standardów wyznaczania i kalibracji inwestycji infrastrukturalnych, opisanych w dyrektywie Solvency II. W wystąpieniu stwierdzono, że główną przeszkodą dla zakrojonych na szeroką skalę inwestycji w infrastrukturę jest brak odpowiednich projektów inwestycyjnych. Insurance Europe jest zdania, że prace podejmowane przez KE w celu przygotowania portfolio potencjalnych projektów oraz uruchomienia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), będące kluczowymi elementami europejskiego planu inwestycyjnego, mogą doprowadzić do rozwiązania tego problemu.

Insurance Europe z zadowoleniem przyjęła prośbą o opinię wystosowaną przez KE, a zwłaszcza pewne jej szczegółowe elementy, w tym stwierdzenie KE, że zarówno inwestycje w kapitał, jak i w zobowiązania projektów infrastrukturalnych wymagają bardziej szczegółowej analizy.

Komisja zwróciła również uwagę na fakt, że chociaż zmiany wprowadzone do standardowej formuły w celu lepszego uwzględnienia ryzyka związanego z aktywami infrastrukturalnymi są istotne, rozwiązanie takie nie jest ani wystarczające, ani właściwe, ponieważ wypracowane zostało na bazie modeli wewnętrznych. Insurance Europe poparła również stanowisko KE w sprawie modułu ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, uznając, że Komisja zaproponowała możliwie najodpowiedniejszy sposób na wyznaczenie wymogów kapitałowych dla zobowiązań dotyczących projektów infrastrukturalnych. Insurance Europe zaznaczyła również, że choć osiągnięcie idealnej kalibracji jest niemożliwe, to należy unikać podstawowych błędów przy jej wykonywaniu; tylko w taki sposób można będzie zapobiec wystąpieniu poważnych i niezamierzonych konsekwencji.