Insurance Europe odnosi się do zestawu ITS zaprezentowanego przez EIOPA

30 czerwca Insurance Europe przekazała odpowiedź w ramach zorganizowanych przez EIOPA konsultacji publicznych w sprawie pierwszego zestawu wykonawczych standardów technicznych (ITS) do Solvency II, które mają zastosowanie do procesów dotyczących akceptacji korekty dopasowującej, pomocniczych funduszy własnych, parametrów specyficznych dla danego podmiotu, modeli wewnętrznych, spółek specjalnego przeznaczenia oraz wspólnego procesu decyzyjnego dotyczącego modeli wewnętrznych grup.
Insurance Europe podkreśliła, że ITS nie powinny wykraczać poza akty delegowane i wyraziła obawy dotyczące ogólnego braku spójności w różnych ITS. Federacja zwróciła się także z prośbą o skrócenie czasu akceptacji w większości przypadków z wyjątkiem modeli wewnętrznych i poinformowała, że jeżeli organy nadzoru nie udzielą odpowiedzi przed końcem okresu przeznaczonego na akceptację, ITS powinien być uznany za przyjęty w celu uniknięcia niepewności prawnej i niekończących się procesów. Procesy akceptacji mają się rozpocząć 1 kwietnia 2015 roku.