Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)

Dlaczego warto zastosować Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w ocenie poszkodowanego?

Znalezienie właściwego, zrozumiałego na całym świecie sposobu opisu funkcjonowania człowieka – z jego niepełnosprawnością w świetle starzenia się społeczeństw, zjawiska globalizacji i rosnącego zapotrzebowania systemów opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej – wydaje się bardzo istotne.  Odpowiedź na to zapotrzebowanie znalazła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Opracowany przez nią ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia) jest często opisywany jako zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i niepełnosprawności.

ICF stanowi dla wszystkich zainteresowanych źródło wiedzy o możliwych do osiągnięcia celach i kierunkach działania w odniesieniu do problemów związanych ze zdrowiem i niepełnosprawnością w kontekście zatrudnienia. Pozwala mierzyć efekty udzielonego wsparcia oraz wprowadzać bieżące korekty w prowadzonych formach wsparcia.

Silnymi stronami ICF są:

  • międzynarodowy standard
  • jednolity opis
  • ocena stanu funkcjonowania na podstawie obiektywnych testów
  • kompleksowość oceny

Klasyfikacja dostarcza standard języka i wspólne ramy służące opisowi funkcjonowania człowieka. Istotne jest, że ICF nie jest klasyfikacją ludzi, ale opisuje sytuację każdej osoby w szeregu związanych ze zdrowiem lub zdrowiem obszarów. W praktyce ubezpieczeniowo-orzeczniczej wciąż poszukujemy sposobu, żeby adekwatnie opisać stan poszkodowanego po wypadku.

Klasyfikacja ICF daje szczegółową możliwość opisu każdego przypadku. To uniwersalny, międzynarodowy język, który opisuje funkcjonowanie, niepełnosprawność i zdrowie osób.

Na świecie używa jej coraz więcej instytucji.

ICF opisuje nie tylko  uszkodzenie struktur i funkcji ciała, ale pozwala też opisać ograniczenia aktywności i uczestnictwa. ICF odpowiada na pytanie, czy i w jakim stopniu uraz wpływa na życie prywatne, społeczne  i zawodowe poszkodowanego.

ICF określa, w jakim stopniu przebyty uraz  ogranicza:

  • możliwość dalszego wykonywania pracy zawodowej,
  • możliwości kontaktu z innymi ludźmi,
  • relacje z rodziną i najbliższymi,
  • swobodę w komunikowaniu się
  • oraz mobilność poszkodowanego.

Ocena funkcjonalna danej osoby z wykorzystaniem ICF jest standardem międzynarodowym, mającym zastosowanie do każdego rodzaju niepełnosprawności, pod każdą szerokością geograficzną.

Polecamy do pobrania publikacje dotyczące ICF: