Stawka taryfowa

wyrażona w procentach sumy ubezpieczenia. Stawki mogą być także wyrażane kwotowo