Abstrakty/Abstracts 4/2021

1. Paweł Wajda – Interwencja produktowa Komisji Nadzoru Finansowego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia 1286/2014 – wybrane aspekty proceduralnoprawne (Product intervention of the Polish Financial Supervision Authority under Article 17 para 1 of Regulation 1286/2014 – selected procedural and legal aspects)

2. Michał Romanowski, Piotr Haiduk – Ocena przepisów poświęconych funkcjonowaniu Rad Nadzorczych w związku z projektem ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Assessment of the provisions on the functioning of Supervisory Boards in relation to the draft of the bill amending the Code of Commercial Companies and certain other acts)

3. Michał Romanowski, Piotr Haiduk – Ocena projektu ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Evaluation of the draft of the bill amending the Code of Commercial Companies and certain other acts)

4. Grzegorz Suliński – W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spółki partnerskiej adwokatów (On the compulsory third-party liability insurance of advocate professional partnership)

5. Kazimierz Ortyński, Jacek Wołoszyn – Efektywność techniczna zakładów ubezpieczeń w dziale ubezpieczeń non-life (Technical efficiency of non-life insurance companies)

6. Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Joanna Rutecka-Góra – Wpływ poziomu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych na dodatkowe oszczędzanie na emeryturę w Polsce (Impact of social insurance knowledge on supplementary old-age saving in Poland)

7. Mateusz Kosmol – Odszkodowanie kosztorysowe a nieosiągnięcie zamierzonego celu świadczenia (Cost-estimation damages compensation and failure to achieve the intended purpose of the performance)

8. Jakub Sewerynik – Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 lipca 2020 roku, sygn. III CZP 31/19. Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nieodpłatnie przez osoby bliskie nad poszkodowanym, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia [Gloss to the Decision of the Polish Supreme Court of July 22, 2020 (III CZP 31/19) Concerning Compensation for the Costs of Care Provided Free of Charge by Relatives of the Injured Person, Who Suffered Bodily Injury or Health Disorder]