Abstrakty/Abstracts 1/2023

  1. Bogusława Gnela – Regulacja reklamacji klientów rynku finansowego będących beneficjentami umowy ubezpieczenia na tle jej unormowań w polskim systemie prawnym [Regulation of complaints of financial market customers who are beneficiaries of the insurance contract against the background of its regulations in the Polish legal system]
  2. Monika Szaraniec – Profiling and automated decisions concerning consumers in the insurance market and threats to their right to privacy and the right of disposal over their personal data [Profilowanie i zautomatyzowane decyzje dotyczące konsumentów na rynku ubezpieczeń a zagrożenie ich prawa do prywatności i prawa do dysponowania swoimi danymi osobowymi]
  3. Bartosz Kucharski, Wiktor P. Matysiak – Polemicznie o dopuszczalności uwzględnienia rabatów i upustów przy ustalaniu odszkodowania kosztorysowego z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych [Polemical about the admissibility of taking into account discounts and rebates when determining cost compensation from motor vehicle liability insurance]
  4. Marcin Orlicki – Kontrowersje związane z ustalaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego zasad określania wysokości odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych [controversies related to the determination by the Polish Financial Supervision authority of the rules for calculating the amountof compensation under the compulsory motor third party liability insurance]
  5. Marietta Janowicz-Lomott – Dotowane ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich jako realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego – ewaluacja projektu [Subsidised crop and livestock insurance as an implementation of public- private partnership – evaluation]
  6. Mariusz Fras, Oskar Zgonina – ECJ– Group organizer as a distributor by the terms of IDD Commentary Judgement of the Court (First Chamber) of 29 September 2022 in case C-633/20,Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände –
    Verbraucherzentrale Bundesverband eV v. TC Medical air ambulance agency GmbH, eClI:eu:C:2022:733 [glosa do wyroku Trybunału sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 w sprawie C‐633/20, Bundesverband der Verbraucherzentralenund Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV v. TC Medical air ambulance agency gmbH, ECLi:Eu:C:2022:733. ]