EIOPA uruchamia konsultacje na temat pierwszych wytycznych Solvency II

2 czerwca Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował pierwszy zestaw wytycznych w celu przeprowadzenia konsultacji w ramach planu wdrożenia systemu Solvency II, które ma nastąpić 1 stycznia 2016 r. Wytyczne są wydawane na zasadzie „comply or explain” („zastosuj się lub wyjaśnij”), jednak prawdopodobne jest, że zostaną one ogólnie przyjęte przez kraje członkowskie UE bez zmian. W zależności od lokalnych przepisów prawa, przyjęcie wytycznych może pociągać za sobą zmianę tych przepisów i zapewnienie, by były prawnie wiążące.
Z uwagi na to Insurance Europe współpracuje ze swoimi członkami w celu oceny, czy pewne wytyczne są na pewno potrzebne lub czy powinny być wprowadzone w innej formie, na przykład dokumentu dotyczącego najlepszej praktyki, niewymagającego prawnej formalizacji przez kraje członkowskie. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku innych części środków wykonawczych, istotne będzie zapewnienie, aby wytyczne nie podważały postanowień Dyrektywy Ramowej Solvency II ani nie tworzyły dodatkowych ograniczeń i wymogów kapitałowych. Konsultacje będą trwały do 29 sierpnia i obejmą 34 wytyczne ze wszystkich trzech filarów.