EIOPA opublikowała wyniki testów warunków skrajnych w sektorze ubezpieczeń za rok 2014

30 listopada ogłoszono wyniki przeprowadzonych przez EIOPA testów warunków skrajnych, które dotyczyły odporności sektora ubezpieczeń. Insurance Europe wydała oświadczenie zawierające komentarz na temat tych wyników, w którym Olav Jones, zastępca dyrektora generalnego Insurance Europe, powiedział: „Europejscy ubezpieczyciele przyjmują z zadowoleniem wyniki testów warunków skrajnych, które wyraźnie pokazały odporność europejskiego sektora ubezpieczeń przed wdrożeniem Solvency II w styczniu 2016 r. Testy były bardzo rygorystycznie i objęły wszystkie główne ryzyka, jakie biorą na siebie ubezpieczyciele w celu ochrony ubezpieczających.

To, że kapitał ubezpieczycieli w takich nieprzychylnych warunkach zmniejszył się jest czymś normalnym, natomiast rzeczą bardzo pozytywną jest fakt, że nawet w takich warunkach firmy byłby w stanie spełnić wszystkie kapitałowe wymogi wypłacalności. Jak zauważono w zawartych w raporcie rekomendacjach, zarówno branża, jak i krajowe organy nadzoru wciąż mają do wykonania sporo pracy w ramach przygotowań. W tym celu branża nadal ściśle współpracuje z EIOPA i wspomnianymi wyżej organami, aby przygotować się do wdrożenia Solvency II”.

EIOPA poprosiła krajowe organy nadzoru o przesłanie raportu na temat liczby, wielkości i znaczenia rynkowego tych zakładów ubezpieczeń, które prawdopodobnie nie spełnią przewidzianego w Solvency II minimalnego wymogu kapitałowego lub kapitałowych wymogów wypłacalności od 1 stycznia 2016 roku.
Termin przesyłania tych raportów upływa 30 września 2015 r.