Broszura PIU opisująca programy audytu wybranych procesów / obszarów w zakładach ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała dla zakładów ubezpieczeń broszurę pt: „Programy audytu wybranych procesów / obszarów w zakładach ubezpieczeń cz. I”.

Opracowanie zostało przygotowane przez Podkomisję ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej, działającą w ramach Komisji Ekonomiczno – Finansowej PIU i jest kolejną publikacją po „Klasyfikacji ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń”.

Publikacja prezentuje programy audytu procesów naliczania i wypłaty prowizji agencyjnych,  likwidacji następstw zdarzeń objętych ochrona ubezpieczeniową, reasekuracji biernej oraz zapewnienia ciągłości działania (BCM) i jest uwieńczeniem pierwszego etapu prac Podkomisji.

W kolejnych latach publikowane przez PIU będą inne opracowania, dotyczące procesów będących przedmiotem prac Izby.

Publikacja stanowi istotne wsparcie dla działów audytu wewnętrznego zakładów ubezpieczeń i została pod względem merytorycznym wysoko oceniona prze firmę KPMG podczas dokonanego przez nią audytu prezentowanych programów. Oficjalna opinia KPMG stanowi integralna część publikacji.

 

Pełna wersja broszury pt: „Programy audytu wybranych procesów / obszarów w zakładach ubezpieczeń cz. I”.

 

Rekomendacja firmy KPMG dot. broszury.