Branża przesyła UE i EIOPA wspólne pismo w sprawie korekty z tytułu zmienności

W dniu 9 czerwca Insurance Europe wraz z Forum CFO i CRO przesłały do UE i EIOPA wspólne pismo w sprawie korekty z tytułu zmienności, która jest jednym z zagadnień poruszonych w projekcie aktów delegowanych do Solvency II. Korekta z tytułu zmienności została stworzona, aby chronić ubezpieczycieli posiadających zobowiązania długoterminowe przed krótkofalowymi wahaniami.
W piśmie podkreślono znaczenie tego, aby korekta ta pozostała skutecznym środkiem wykorzystywanym na potrzeby długofalowych modeli stosowanych przez ubezpieczycieli, co było intencją Omnibus II i projektu aktów delegowanych. Zwrócono w nim także uwagę na to, że metodologia i kalibracja korekty z tytułu zmienności oraz korekta z tytułu ryzyka kredytowego powinny być ustalane w sposób przejrzysty, przewidywalny i możliwy do odtworzenia.
Choć metodologia ta jest wciąż na wczesnym etapie opracowywania, celem przesłanego pisma jest dopilnowanie, aby zawsze wtedy, gdy wykorzystywane są dane wstępne, takie jak dane przekazywane do testów warunków skrajnych, przekazywana była także wstępna metodologia wykorzystywana do ich wygenerowania.