27 maja 2022
 • Kategorie:

Powiązanie punktów karnych ze stawkami OC – najczęstsze pytania

Autor: Monika Chłopik

„Nawet o kilkaset procent mogą wzrosnąć stawki OC dla kierowców, którzy popełniają wykroczenia drogowe” – takie informacje czytamy w mediach od kilku dni. Wyjaśniamy więc i odpowiadamy na najczęstsze pytania, jakie w związku z tym się pojawiają. Od 17 czerwca możliwe będzie powiązanie mandatów i punktów karnych ze stawkami OC.
Od kiedy zakłady będą naliczały wyższe składki piratom drogowym?

Zgodnie z ustawą, od 17 czerwca br. zakłady ubezpieczeń uzyskają dostęp do informacji o mandatach i punktach karnych. Nie oznacza to jednak, że automatycznie każda umowa ubezpieczenia zawierana od tej daty będzie uwzględniała ten czynnik ryzyka. Dostęp do danych możliwy będzie za pośrednictwem narzędzi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zakłady ubezpieczeń potrzebowały będą czasu na uzyskanie odpowiednich certyfikatów dostępu, przygotowanie taryf itp. Póki co trudno jest więc określić konkretną  datę, od której dany zakład wprowadzi taryfikator uwzględniający punkty karne i mandaty. Od 17 czerwca jest jednak taka możliwość. Powiązanie punktów karnych ze stawkami OC, oto kolejne pytania:

Powiązanie punktów karnych ze stawkami OC: Co zakłady ubezpieczeń zobaczą w danych dotyczących kierowców?

Precyzyjnie określają to przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazując, że zakładom ubezpieczeń udostępniane będą dane osób, które popełniły naruszenie przepisów ruchu drogowego w następującym zakresie:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) numer PESEL,
 3. c) sumę punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia,
 4. d) informację o sumie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawo-mocnym rozstrzygnięciem,
 5. e) nazwę naruszenia przepisów ruchu drogowego – kwalifikację prawną, rodzaj czynu, datę, godzinę i miejsce jego popełnienia, liczbę punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia, a także informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawo-mocnym rozstrzygnięciem,
 6. f) nazwę podmiotu rejestrującego naruszenie,
 7. g) dane pojazdu, którym popełniono naruszenie – rodzaj, markę, model, numer rejestracyjny oraz – w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą – kraj rejestracji pojazdu,
 8. h) rodzaj prawomocnego rozstrzygnięcia

– w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130, 2140 i 2328).

Zakład ubezpieczeń będzie więc widział, jakie wykroczenie zostało popełnione.

Ustawa daje również zakładom ubezpieczeń dostęp do danych o uprawnieniach do kierowania pojazdem silnikowym w zakresie:

 1. a) rodzaju oraz zakresu uzyskanego uprawnienia,
 2. b) daty uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia – także daty ponownego uzyskania uprawnienia,
 3. c) daty ważności uprawnienia,
 4. d) numeru dokumentu stwierdzającego uprawnienie,
 5. e) ograniczenia dotyczącego uprawnienia,
 6. f) spełniania wymagań dotyczących uprawnień,
 7. g) nazwy organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie
Kiedy usuwane są punkty karne?

Od 1 stycznia 2022 r. punkty karne usuwane są z Centralnej Ewidencji Kierowców  po dwóch latach, ale pod warunkiem uiszczenia grzywny. Oznacza to, że ten dwuletni termin, po upływie którego punkty znikną z naszego konta ruszy dopiero po opłaceniu mandatu.

Powiązanie punktów karnych ze stawkami OC: Czy zakłady ubezpieczeń uzyskają informacje o wszystkich wykroczeniach i przestępstwach drogowych?

Ustawa określa, o jakich konkretnych naruszeniach przepisów ruchu drogowego (przestępstwach i wykroczeniach) zakłady ubezpieczeń będą miały informacje. Są to:

 • przestępstwa, o którym mowa w Kodeksie karnym m.in: spowodowanie katastrofy, nieumyślne spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzenie pojazdu bez uprawnień.
 • wykroczenia, o którym mowa w Kodeksie wykroczeń m.in. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykroczenia przeciwko pieszym, jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, prowadzenie nieoświetlonego pojazdu, tamowanie ruchu, niepodporządkowanie się znakom, ograniczeniu prędkości, nieudzielenie pomocy, prowadzenie bez uprawnień, nielegalne dopuszczenie do ruchu, naruszenie innych przepisów PRD, naruszenie przepisów związanych z przejazdami kolejowymi lub nieostrożność poza drogą publiczną.
W jaki sposób zakłady będą podchodzić do punktów karnych? Jak duży wpływ na taryfę będzie miał fakt, że ktoś dostał raz mandat, np. za przekroczenie dozwolonej prędkości?

To zawsze indywidualna decyzja zakładu ubezpieczeń, jaki wpływ na wysokość składki za ubezpieczenie będą miały informacje o punktach karnych. Należy jednak liczyć się z tym, że będą miały podobny wpływ jak informacje o przebiegu ubezpieczenia. Kierowcy, którzy nagminnie łamią przepisy drogowe stanowią większe ryzyko. Ich składki ubezpieczeniowe będą więc to większe ryzyko odzwierciedlały. Duże znaczenie może mieć też częstość popełniania wykroczeń.

Szkodowi kierowcy płacą więcej. Jednak tu funkcja jest przede wszystkim prewencyjna. Oczywiście, działać to będzie też w drugą stronę. Osoby, które nie mają punktów karnych, mogą liczyć na łagodniejsze traktowanie ze strony ubezpieczycieli. Zakłady ubezpieczeń będą premiowały tych, którzy jeżdżą bezpiecznie.

Informacja o punktach karnych to dodatkowy sposób na indywidualizację składek OC.

Obecnie stosowane taryfy są bardzo złożone i zakładają wiele czynników ryzyka. Informacja o punktach karnych będzie dodatkowym czynnikiem pozwalającym na lepsze dopasowanie wysokości składki do ryzyka spowodowania wypadku przez posiadacza pojazdu.

Co w sytuacji, jeśli auto zarejestrowane jest na jednego z małżonków, a drugi popełnia wykroczenia?

Tu podobnie, jak w przypadku aktualnie obowiązujących zwyżek za szkodowość, zakłady ubezpieczeń będą prowadziły swoją politykę. Niektóre będą bardziej surowe, inne mniej – tak jak jest teraz. Zakłady ubezpieczeń prowadzą własną politykę taryfikacyjną. Umowy ubezpieczenia zawierają kierowcy z różnych grup ryzyka. Podobnie będzie w przypadkach, gdy kierowcy pożyczają sobie samochody. Pamiętajmy, że w ubezpieczeniu OC w momencie zawarcia umowy, deklarujemy, kto będzie jeździł autem. Jeśli podamy nieprawdę, wypadek spowoduje np. młody kierujący, zakład ubezpieczeń może dokonać korekty składki.

Czy punkty i mandaty „zdobyte” na aucie służbowym będą się przekładać na taryfę na aucie prywatnym?

To również zależy od polityki konkretnego zakładu ubezpieczeń. Pamiętajmy, że żaden samochód nie jeździ sam. Nieważne, czy jest on prywatny, czy służbowy.

Co z kierującymi, którzy nie mają własnego auta tylko korzystają np. z auta służbowego lub z wypożyczalni?

Pamiętajmy też, że warunki udostępniania aut służbowych określają wewnętrzne regulaminy. Mogą one wskazywać, kiedy i do jakich celów pracownicy korzystają ze służbowego auta, jakie mają prawa i obowiązki, a także, jakie są konsekwencje niedochowania tych zasad. Niejednokrotnie zdarzają się przypadki, że samochód przypisany jest do konkretnego użytkownika, a firmy również podlegają procedurze taryfikacyjnej u ubezpieczyciela.

Więcej na temat powiązania składek z punktami i mandatami pisaliśmy tu:

Powiązanie punktów karnych ze składkami za OC – najczęstsze pytania kierowców

 

Składki za OC i mandaty – motywacja, by zdjąć nogę z gazu