2 lutego 2021

Zatory płatnicze – wyłączenie obowiązku raportowania z tytułu umów ubezpieczenia lub reasekuracji

Autor: Rafał Socha

Zgodnie ze zmianą ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do składania co roku sprawozdania o wartości otrzymanych i spełnionych świadczeń pieniężnych. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Pierwsze raportowanie odbyło się 31 stycznia 2021 r. i dotyczyło 2020 r. Dane przedstawione w sprawozdaniach będą publicznie dostępne.

Wyłączenie obowiązku raportowania z tytułu umów ubezpieczenia lub reasekuracji

Polska Izba Ubezpieczeń w październiku ubiegłego roku wystąpiła do Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z prośbą zmiany ustawy. Chcieliśmy wyłączenia obowiązku raportowania z tytułu umów ubezpieczenia lub reasekuracji. Są tu dwa istotne powody. Po pierwsze, specyfika działalności ubezpieczeniowej nie pozwala na dokładne ustalenie dnia dostarczenia usługi ubezpieczenia. Istotne trudności są też przy sprzedaży umów grupowych, ale też przy długoterminowych rozliczeniach reasekuracyjnych. Drugim powodem jest brak porównywalności przekazywanych danych ze względu na  przyjmowane przez zakłady uproszczenia i uogólnienia.

Stanowisko Izby poparł UKNF 1 grudnia 2020 r.

MRPiT – zgoda na niektóre postulaty

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymaliśmy 19 stycznia. Częściowo uwzględnia ona nasze postulaty. Ministerstwo przede wszystkim potwierdziło, że przedmiotem raportowania powinny być jedynie transakcje zawarte z przedsiębiorcami.

MRPiT wskazało, że w przypadku umów ubezpieczenia z płatnością ratalną (okresową) składki, raportowaniu podlegają osobno transakcje dla każdego okresu płatności składki, a nie płatności od momentu zawarcia umowy, co ograniczy zakres raportowania takich transakcji. Ministerstwo potwierdziło też, że raportowaniu, zgodnie z ustawą, nie podlegają wypłaty odszkodowań z umów ubezpieczenia oraz umów reasekuracji.

Raportowanie transakcji związanych z umowami reasekuracji na podstawie rachunków technicznych

Ministerstwo nie przychyliło się do postulatu PIU dotyczącego raportowania transakcji związanych z umowami reasekuracji jedynie na podstawie wzajemnych rozliczeń reasekuracyjnych na podstawie rachunków technicznych.

Nad naszymi postulatami nadal będziemy pracować  w Podkomisji rachunkowości i sprawozdawczości oraz Podkomisji opodatkowania działalności ubezpieczeniowej PIU.