28 stycznia 2008

Drugie spotkanie podsumowywujące “Sygnały z rynku” odbyło się 28  Stycznia 2008.
Zostały poruszone następujące kwestie:
Panel 1: Uaktualnienie postępu prac nad Solvency II i znaczenie Czwartego Badania Ilościowego QIS4.
Panel 2: Implementacja zasady proporcjonalności, zwłaszcza w odniesieniu do SME.
Panel 3: Wypłacalność Grup
Panel 4: Modele Wewnętrzne

Przemowa zamykająca wygłoszona była przez Dyrektora Generalnego Internal Market and Services, Jörgen Holmquist. Zwrócił on uwagę na fakt, że wprowadzenie Solvency II ustanowi światowe standardy i istotne jest dotrzymanie założonych ram czasowych. Uznano badanie QIS3 za sukces, pokazujący dobry oddzwięk rynku na podejście oparte na kapitale narażonym na ryzyko.

QIS4 umożliwi CEIOPS przygotowanie gruntu dla miar przyszłego poziomu 2 implementacji.
Jörgen Holmquist podkreślił znaczenie CEIOPS i potrzebę większej konwergencji nadzoru ubezpieczeniowego, analogicznie jak było to podkreślone dla wszystkich komitetów poziomu 3 w przeglądzie Lamfalussy.


public_hearing_2_programme2008_en.pdf
Program


public-hearing-2_summary_minutes_pl.pdf
Podsumowanie dnia


Prezentacje wygłoszone na panelu są zamieszczone na stronie:
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/presentations_en.htm