List Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do lektury Raportu Rocznego Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) za rok 2018. Był to rok, w którym powstało wiele nowych aktów prawnych, mających duży wpływ na rynek ubezpieczeń. PIU wspierała ustawodawcę swoją wiedzą między innymi w pracach nad wdrożeniem RODO. To najważniejszy w ostatnich latach projekt dotyczący ochrony danych.

Podstawą działalności ubezpieczycieli jest przetwarzanie danych, w tym danych dotyczących zdrowia. PIU podczas wielu spotkań z regulatorami i nadzorcami przekonywała, że działalność ubezpieczeniowa stanowi ważny interes publiczny. Jednym z przykładów realizacji interesu publicznego są ubezpieczenia na życie dające stabilność finansową w najtrudniejszych momentach w życiu, takich jak śmierć lub ciężka choroba osoby bliskiej. Przetwarzanie danych zdrowotnych jest niezbędne, by takie ubezpieczenie działało właściwie. Klienci otrzymali taką gwarancję, ponieważ RODO zostało wdrożone z pełnym poszanowaniem prawa obywateli do ochrony danych; jednocześnie nie ogranicza ono nikomu możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej.

PIU prowadziła też dialog z ustawodawcą przy pracach nad Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Dzięki ustawie o PPK mamy więcej możliwości długoterminowego oszczędzania na emeryturę. PIU stała na stanowisku, że przy PPK powinna zostać wykorzystana wiedza i doświadczenie ubezpieczycieli, niezależnie od tego, czy grupa ubezpieczeniowa będzie oferowała PPK w formie funduszu inwestycyjnego, emerytalnego czy polisy. Ostateczny kształt ustawy przewiduje, że ubezpieczyciele będą mogli nie tylko oferować plany kapitałowe, ale także pośredniczyć w sprzedaży PPK stworzonych przez inne podmioty rynku finansowego.

Rok 2018 to również prace nad regulacją dla firm odszkodowawczych. Stworzony w Senacie RP projekt powstał w związku z nieprawidłowościami na rynku doradztwa odszkodowawczego. Projekt zwiększał bezpieczeństwo poszkodowanego poprzez nakaz wypłaty świadczenia bezpośrednio na jego rachunek, ograniczenie wysokości prowizji oraz wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia OC. Niezależnie od tego, jak się zakończą prace nad tym aktem prawnym, PIU zawsze będzie optowała za jak największą ochroną konsumentów przed nieuczciwymi praktykami na rynku odszkodowawczym.

Zeszły rok to także początek prac nad ustawą pozwalającą polskim ubezpieczycielom na kontynuowanie umów reasekuracyjnych w przypadku brexitu. PIU brała udział w spotkaniach m.in. z Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Dzięki współpracy z nadzorcą i ustawodawcą możliwe było rozpoczęcie prac nad rozwiązaniem, które zapewniało klientom ciągłość ochrony, a ubezpieczycielom ciągłość reasekuracji.

Podobnie jak w latach poprzednich, ważną częścią naszej działalności były publikacje dotyczące najważniejszych zjawisk dla rynku ubezpieczeń. W grudniu 2018 r. zaprezentowaliśmy raport pt. „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie”. Stworzone wspólnie z firmą Deloitte opracowanie podkreślało, jak istotny jest spójny system zarządzania ryzykiem katastrof w obliczu coraz częstszego występowania gwałtownych zjawisk pogodowych. Więcej o pracach komisji, podkomisji, grup ekspertów, zespołów i grup roboczych oraz publikacjach PIU dowiedzą się Państwo z lektury niniejszego raportu.

Zapraszam Państwa do lektury.

Jan Grzegorz Prądzyński
Prezes Zarządu
Polska Izba Ubezpieczeń