Abstrakty/Abstracts 4/2019

Product liability for autonomous vehicles (Odpowiedzialność za produkt w przypadku pojazdów autonomicznych) – Bernhard A. Koch
Autonomously driving cars and the law in Germany (Pojazdy autonomiczne a prawo niemieckie) – Ulrich Magnus Car insurance in the age of self-driving – analysis of the Automated and Electric Vehicles Act 2018 (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w dobie pojazdów autonomicznych – analiza brytyjskiej ustawy o pojazdach autonomicznych oraz elektrycznych) – Michał Marynowski
Subrogation of the Guarantee Fund and liability of the persons failing to take out mandatory insurance: an endorsement of the prevailing opinion of Portuguese courts (Subrogacja Funduszu Gwarancyjnego i odpowiedzialność osób, które nie wykupiły ubezpieczenia obowiązkowego: potwierdzenie przeważającej opinii sądów portugalskich) – Maria Inês de Oliveira Martins
Raising compulsory automobile insurance minimum amounts: a case study from the United States (Podniesienie minimalnej sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych: studium przypadku ze Stanów Zjednoczonych) – Christopher J. Robinette, Dani Wachtel
Ustalenie odszkodowania w razie naprawienia uszkodzonego pojazdu przez poszkodowanego – uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2018 roku (III CZP 51/18) [Damage assessment in cases where the damaged vehicle has been repaired by the injured party – in light of the Supreme Court’s decision of 7 December 2018 (III CZP 51/18)]- Mateusz Kaźmierczak