Abstrakty/Abstracts 4/2018

Analiza wymagań i potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – zarys procesu (The outline of the process of analyzing the requirements and needs of the client in the light of the Act on insurance distribution) – Anna Czajkowska

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie punitive damages w prawie amerykańskim (Civil liability insurance coverage for punitive damages in US law) – Izabela Adrych-Brzezińska

Zdarzenie a wypadek ubezpieczeniowy – uwagi na tle konstrukcji przestępstwa tzw. oszustwa asekuracyjnego (Incident and insurance accident – comments on the construction of the so-called insurance fraud) – Maja Sikorska

Klauzule wyłączające ochronę ubezpieczeniową w konsumenckiej umowie ubezpieczenia ochrony prawnej – uwagi na tle wyroku niemieckiego Trybunału Federalnego (Bundesgerichtshof) z 4 lipca 2018 roku (Clauses excluding the insurance cover in a consumer legal expenses insurance contract – comments on the judgment of German Federal Court of Justice Bundesgerichtshof) of 4 July 2018) – Szymon Szmak

Granice pojęcia ruchu pojazdu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej dotyczącego obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych – uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-648/17 BTA Baltic Insurance Company (The scope of the concept of vehicle movement under the regulations of the European Union Law concerning compulsory insurance against civil liability – referring to the judgment of the Court of Justice of the European Union in case C-648/17 BTA Baltic Insurance Company) – Kinga Konieczna

Przegląd orzecznictwa europejskiego w sprawach ubezpieczeniowych w latach 2014–2016 (The review of the European case law in the area of insurance law – for years 2014–2016 – selected judgements) – Paulina Wyszyńska-Ślufińska