Abstrakty/Abstracts 3/2021

1. Marcin Krzemień, Paweł Wajda – Konsekwencje potencjalnej niezgodności Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego z prawem Unii Europejskiej (Consequences of potential incompatibility of the Methodology for assessing the suitability of members of the bodies of supervised entities published by the Polish Financial Supervision Authority with the European Union law)

2. Katarzyna Małysa-Sulińska – Kwalifikacja obiektu budowlanego jako budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o obowiązkowym ubezpieczeniu budynków rolniczych (Classification of a building structure as an building being part of an agricultural farm within the meaning of the provisions on compulsory insurance of agricultural buildings)

3. Joanna Rutecka-Góra, Edyta Rutkowska-Tomaszewska – Oprocentowanie i opłaty oraz zasady ich ustalania i zmian w bankowych wzorcach umów o indywidualne produkty emerytalne w kontekście stosowania w nich niedozwolonych klauzul umownych (Abusive clauses concerning interest rate changes and fees in individual retirement products offered by banks in Poland)

4. Bartosz Kucharski – O granicach odszkodowania oraz „kreatywnej księgowości” ubezpieczycieli w umowie ubezpieczenia autocasco (Remarks on limits of damages and limits of insurers’ “creative accounting” in autocasco insurance)

5. Monika Wałachowska – Koszty nieodpłatnej opieki nad poszkodowanym a zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę na osobie. Uwagi na tle uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 22 lipca 2020 roku (sygn. III CZP 31/19) [Costs of unpaid care for the injured person and the scope of the insurer’s liability for personal injury. Some thoughts on the 7 judges of the Supreme Court resolution of 22 July 2020 (III CZP 31/19]

6. Mariusz Zelek – Początek biegu trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia przeciwko ubezpieczycielowi o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym [The commencement of the three-year limitation period for a claim against the insurer for compensation for damage caused by a tort]

Glosy:

7. Mateusz Kosmol – Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 roku (III CZP 84/18) w sprawie kosztów najmu pojazdu zastępczego [Glosa aprobująca] (Gloss to the Supreme Court resolution of February 15th, 2019 (III CZP 84/18)